Asute siin: Avaleht Programmid MetsaseireMetsaseire

Tutvustus

Eesti territooriumist ligikaudu pool on kaetud metsaga. Mets on läbi aegade olnud eestlaste elus olulisel kohal, olgu siis jahimehe, talumehe, metsamehe või ärimehe pilgu läbi. Käesoleval ajal on just metsaga kauplemisest tõusnud suurt tüli ning sageli haaratakse liiga kergekäeliselt kinni võimalusest mets rahaks vahetada. Kuid metsaseire ei tegele lageraiete avastamisega ega nende ulatuse hindamisega, metsaseire huviorbiidis on metsade seisund: õhusaaste, kahjurite ning (seen)haiguste mõju metsadele ning erinevatele puuliikidele, puude kasvukiirus. Metsaseire hõlmab ka metsamuldade ja mullavee keemilise koostise määramist, mis annab infot saasteainete koormuse ja toiteainete kättesaadavuse kohta. Maa peal läbi viidavat metsaseiret täiendab maastike kaugseire, mille raames jälgitakse satelliitpiltide abil metsaga kaetud alade ja lageraiealade pindala muutusi.

Eesmärgid

Metsaseire alamprogramm keskendub metsade ja metsamuldade seisundi määramisele ning jälgimisele. Lisaks õhusaaste toimele hinnatakse ka bioloogiliste mõjurite osa metsakahjustustes. Metsa kui taastuva loodusvara seisundi jälgimine on oluline majanduslikust aspektist, samas on mets kui elukeskkond koduks erinevatele elusorganismidele ning tähtis on metsadel roll ka puhkamis- ja sportimisvõimaluste pakkujana. Metsaseire üldisem eesmärk lisaks metsade seisundi jälgimisele on kogutud andmestiku ja aegridade põhjal metsade seisundi muutuste väljaselgitamine, nende seostamine inimtegevuse ja looduslike protsessidega, ning metsade kasvukäigu modelleerimine. Seire käigus kogutud andmeid ning üldistusi kasutatakse metsade kaitset ja kasutamist puudutavate otsuste tegemisel.

Metsaseire alamprogrammi väljundid lühidalt oleksid järgmised:

  • metsade seisundi ja selle muutust iseloomustavate indikaatorite aegridade analüüsil põhinevate kaartide ja skeemide/diagrammide publitseerimine koos metsakeskkonna võimalike muutuste prognoosimisega;
  • metsade seisundis toimuvate muutuste alase teabe operatiivne kasutamine metsakaitseliste abinõude rakendamisel metsamajanduse praktikas;
  • metsapuude seemnekandvust iseloomustava teabe operatiivne kasutamine metsaseemnemajanduse korraldamisel metsamajanduse praktikas;
  • metsade seisundit ja selle muutusi kajastava teabe kasutamine metsanduslikus õppetöös ja koolitusel.

Rahvusvaheline koostöö

  • Rahvusvaheline koostööprogramm ICP Forest (International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests) õhusaaste kauglevi mõju jälgimiseks metsadele;
  • Pan-Euroopa programm metsaökosüsteemide intensiivseks seireks (Pan-European Programme for Intensive and Continuous Monitoring of Forest Ecosystems).

Lisainfo:

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee