Asute siin: Avaleht Programmid KiirgusseireKiirgusseire

Tutvustus

Keskkonna ioniseeriva kiirguse seire ehk lühidalt – kiirgusseire – raames tegeletakse kõigi keskkonnasfääride radioaktiivsuse seirega, eesmärgiga kaitsta inimesi ja elusloodust ioniseeriva kiirguse kahjuliku mõju eest. Valdav osa meid ümbritsevast radioaktiivsusest on looduslikku päritolu ning selle tase püsib suhteliselt ühtlasena, kuid rutiinne seire annab meile võimaluse kiiresti märgata inimtegevusest põhjustatud kiirgustaseme tõusu keskkonnas, seda eriti just tehislike radionukliidide sisaldust silmas pidades.

Osa tehislikest radionukliididest on praeguseks muutunud paratamatuks osaks meie keskkonnast, näiteks 137Cs (poolestusajaga 30,07 aastat), mis on atmosfääri paiskunud (ning sealt maapinnale ja veekogudesse sadenenud) peamiselt möödunud sajandi keskpaiku toimunud ulatuslike tuumakatsetuste tagajärjel. Ka tänapäeval lisandub inimtegevuse tulemusena väikseid koguseid tehislikke radionukliide erinevatesse keskkonnasfääridesse. Kiirgusseire eesmärgiks ongi tähele panna ning õigesti reageerida, kui on märgata koguste suurenemist, mis võib tähendada halvemal juhul kiirgusõnnetust.

Kuna Eestis asuvatest tehislikest kiirgusallikatest radioaktiivsuse lekkimine keskkonda on äärmiselt vähetõenäoline, keskendub ioniseeriva kiirguse seire hetkel naaberriikidest lähtuva saaste võimalikult varajasele avastamisele. Radioaktiivse saaste võimalike allikatena nähakse näiteks meie lähedal asuvaid tuumajõujaamu Sosnovõi Boris (Venemaa), Loviisas (Soome) ja Ignalinas (Leedu; 2010. aastast suletud). Teistest riikidest lähtuva radioaktiivse saaste varajane avastamine võimaldab õigeaegselt vastu võtta otsuseid vastuabinõude kohta. Selleks jälgitakse automaatjaamadega reaalajas atmosfääri summaarse gammakiirguse taset ja süstemaatiliselt mõõdetakse õhuga kanduvate osakeste radioaktiivsust suuremate inimasustuste läheduses. Lisaks uuritakse radioaktiivsete isotoopise sisaldust joogivees, piimas, toiduainetes, metsamarjades- ja seentes.

AS A.L.A.R.A viib läbi kiirgusseiret Paldiski ja Tammiku objektidel ning Sillamäe endise radioaktiivsete jäätmete hoidla piirkonnas.

Keskkonna kiirgusseiret korraldab riiklikul tasemel Keskkonnaameti Kiirgusseire büroo. Kiirgusseire büroo viib läbi ka hoonete siseõhu radooni seiret ning on kaardistanud Eesti radooniohtlikud piirkonnad. Pinnaseõhu radoonisisalduste määramisega tegeleb Eesti Geoloogiateenistus, kelle töö tulemusena on valminud Eestit kattev pinnase radoonisisalduste kaart.

Kiirgusseireprogramm tugineb järgmistele alusdokumentidele:

Lisainfot võib leida Keskkonnaameti Kiirgusseire büroo veebilehelt.

Eesmärgid

Kiirgusseire peamiseks eesmärgiks on tähele panna inimtekkeliste radionukliidide kontsentratsiooni kasvu keskkonnas. Gammakiirguse doosikiiruse mõõtmine atmosfääriõhus annab esimesed märgid ebakõladest ning seetõttu pööratakse ka rahvusvahelises koostöös just õhuseire andmete jagamisele väga suurt tähelepanu.

Rahvusvaheline koostöö

Euroopa Liidu liikmesriigina on Eestil kohustus järgida Euroopa Aatomienergia Ühenduse (EURATOM) Asutamislepingu artiklite number 35 ja 36 nõudeid. Artikkel 35 sätestab, et liikmesriik peab korraldama õhu, vee ja pinnase radioaktiivsuse seiret ning Artikkel 36 kohustab liikmesriiki nimetatud andmeid regulaarselt Euroopa Komisjonile esitama. Vastavad tehnilised soovitused on toodud Euroopa Komisjoni soovituses 2000/473/Euratom.

Kogutud andmeid saab kasutada kiirgusolukorra analüüsiks; kiirguslevi kaartide koostamiseks (meteoandmestiku abiga); kiirguskaitselistes arvutustes ja ülevaadetes (avaldatakse temaatilistes kogumikes); keskkonnateaduslikel eesmärkidel uurimaks nii üldist keskkonnaseisundit, radionukliidide migratsiooni keskkonnas kui ka erinevateks prognoosarvutusteks; ehitustehnilistes ja planeerimistöödes radooniriski arvestamiseks.

Keskkonnaseire täiustamise ning seireandmete jagamise osas on Eestil tihe koostöö nii naabrite kui ka Euroopa Liidu liikmesriikidega, samuti on Eesti mitme rahvusvaheliste kiirgus- ja tuumaohutusega tegeleva organisatsiooni liige. Seireandmed edastatakse rahvusvahelistesse infopankadesse (nt EURDEP; CBSS jms). HELCOM programmi raames mõõdetakse radionukliidide sisaldusi Läänemere vees ning vahetatakse vastavat infot. Vastavalt Euroopa Aatomienergia Ühenduse (EURATOM) asutamislepingule täidame hädaolukorraks valmisolekuks (varajane teabevahetus) seire- ja teavitusnõudeid.

Lisainfo:

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee