Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seireEluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire

Tutvustus

Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire alamprogramm on kõikidest riikliku seire allprogrammidest kõige ulatuslikum ning mitmekesisem, hõlmates nii liikide, koosluste kui maastike seire. Ühtekokku on alates 1994. aastast allprogrammi kuulunud igal aastal ligikaudu 40 alaprogrammi. Aastate lõikes on see arv veidi erinev, kuna mõned programmid on lõpetatud ning mitmed aastate jooksul ka lisandunud, lepingute sõlmimist on takistanud ressursside puudumine või seiretööde teostamine on osutunud võimatuks "tänu" ilmastikutingimustele.

Eluslooduse mitmekesisuse seiret korraldab 2012. aasta seisuga Keskkonnaamet oma eelarvest.

Eesti ühinemine Euroopa Liiduga tähendas direktiivide rakendumise kaudu täiendavaid nõudmisi sarnaselt põhjavee seire, siseveekogude seire jt allprogrammidele ka eluslooduse seire korraldusele, mistõttu on läbi viidud mitmeid eluslooduse seire arendusprojekte, eesmärgiga uuendada olemasolevaid seiremetoodikaid ja kohandada neid vastavalt lisandunud kohustustele,  eelkõige Loodusdirektiivist ja Linnudirektiivist tulenevatele.

Eesmärgid

Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire alamprogrammi eesmärgiks on liikide arvukuses ning levikus ja maastike arengus asetleidvate muutuste kindlakstegemine, jälgimine ning võimalike arengusuundade prognoos, lähtudes nii elus- kui eluta looduse seire raames kogutud informatsioonist. Seireprogrammi raames kogutud andmed ning nende analüüs annavad taustandmeid loodus- ja keskkonnakaitseliste meetmete rakendamiseks ning majandus- ja ehitustegevuse planeerimiseks nii kohalikele omavalitustele, üksikisikutele kui riikliku tasandi otsustajatele.

Mainitud eesmärkide saavutamiseks eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seirele seatud kohustused on:

 • Rahvusvaheliste lepetega kohustatud aruandluse andmestiku õigeaegne ja õigevormne edastamine;
 • EL Elupaikade direktiivi (92/43/EEC) lisades toodud ja Eestis esinevate elupaikade seisundi seire;
 • EL Elupaikade ja Linnudirektiivi (74/409/EEC) lisades toodud ja Eestis esinevate liikide populatsioonide seisundi seire;
 • Eluslooduse mitmekesisuse konventsiooniga kohustatud seirevajaduste täitmine;
 • Berni konventsiooni lisades toodud ja Eestis esinevate liikide populatsioonide seisundi seire;
 • Washingtoni konventsiooni (CITES) lisades toodud ja Eestis esinevate liikide populatsioonide seisundi seire;
 • Ramsari konventsiooniga sätestatud alade seisundi seire;
 • Seire läbiviimine Euroopa Liidu info- ja seirevõrgustike - EIONET ja EUNIS - vajaduste täitmiseks;
 • Riiklikul tasemel haruldaseks ja/või ohustatuks kuulutatud liikide populatsioonide ja elupaikade seisundi määramine ning prognoosimine, seal hulgas:
  - üleriiklike inventuuride tulemusel selgitatud haruldaste/ohustatud elupaikade seire;
  - Eesti punasesse raamatusse kantud liikide populatsioonide ja elupaikade seire;
  - looduskaitseseadusega sätestatud kaitsevajadust omavate liikide populatsioonide ja elupaikade seire,
 • Eestile omase eluslooduse mitmekesisuse indikaatorite seisundi määramine ning prognoosimine:
  - Peamiste võtmeliikide ja elupaikade seisundi seire, mis annab andmestiku määratlemaks kogu eluslooduse mitmekesisuse seisundit ning prognoosimaks seda riiklikul tasandil,

Eesti maastike kaasaegse struktuuri ja selle peamiste muutuste põhisuundade määramine:
- rahvusvaheliste lepete ning riiklike õigusaktidega sätestatud seirekohustuste alusel (EL elupaikade direktiiv, eluslooduse mitmekesisuse konventsioon);
- riiklike õigusaktidega sätestatud seirekohustuste alusel (looduskaitseseadus);
- maastiku mitmekesisuse indikaatorite alusel.

Rahvusvaheline koostöö

 • Natura 2000 projekti raames (Euroopa loodushoiulade võrgustik haruldaste ja ohustatud liikide ning nende elu- ja kasvupaikade kaitseks) Eesti loodushoiualade võrgustiku loomine;
 • Maailma Looduskaitseliidu IUCN (the World Conservation Union) liikmesriikide koostöös osalemine liikide ja ökosüsteemide kaitseks (IUCN liikmed Eestis on Eesti Kaitsealade Liit ja Eestimaa Looduse Fond);
 • Maastike kaugseire rahvusvahelistes koostööprogrammides osalemine:
 • - Maastike kaugseire programmi Corine Maakate (Corine Land Cover) raames Eesti maastike kaardistamine;
 • - MODIS Land Cover programmi raames koostöö Oak Ridge National Laboratory fotosünteesiuuringute keskusega satelliidi MODIS andmete interpreteerimisel;
 • - NordLaM Põhjamaade maastikuseire meetodite ühtlustamise koostööprogrammis osalemine;
 • - HELCOM COMBINE rannikumere seire programmi kaugseire rakendused ja nende arendamine.

Lisainfo:

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee