Asute siin: Avaleht Õigusaktid Valik õigusakteValik õigusakte

Keskkonnaseire:

Keskkonnaseire seadus
Riikliku keskkonnaseire programmi ja allprogrammide täitmise nõuded ja kord

Avalik teave ja andmevahetus:

Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni ratifitseerimise seadus
Kontaktasutuse määramine Eestis hangitud informatsiooni edastamiseks Euroopa Keskkonnaagentuurile ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrku kuuluvatele muudele asutustele ja üksustele
Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi kokkuleppe "Eesti Vabariigi osalemise kohta Euroopa Keskkonnaagentuuris ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrgus" ratifitseerimise seadus Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi kokkulepe Eesti Vabariigi osalemise kohta Euroopa Keskkonnaagentuuris ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrgus
Avaliku teabe seadus
Rahvusvahelise lepinguga määratud andmevahetuse täpsustatud kord
Keskkonnaregistri seadus
Keskkonnaregistri avalikult kasutatavate andmete paberkandjal avalikustamise maht ja kuju
Direktiiv avalikkuse juurdepääsu tagamisest keskkonnainfole (2003/4/EC)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1367/2006, 6. september 2006, keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes


Keskkonnakaitse:

Looduskaitseseadus
Säästva arengu seadus
Atmosfääriõhu kaitse seadus
Veeseadus
Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030

Direktiiv vastutusest seoses keskkonnakahjustuste tagajärgede likvideerimise ja keskkonnakahjude vältimisega (2004/35/CE)


Konventsioonid:

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli ratifitseerimise seadus
Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni ratifitseerimise seadus
Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni ratifitseerimise seadus
Kalapüüki ja mereuurimist reguleerivate rahvusvaheliste konventsioonide ratifitseerimise seadus Konventsioon Rahvusvahelisest Mereuurimise Nõukogust Konventsioon kalapüügist ja elusressursside säilitamisest Läänemeres ja Beltides (Taani väinades) Konventsioon tulevasest mitmepoolsest koostööst kalanduse valdkonnas Atlandi ookeani loodeosas
Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadus
Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni väävli heitkoguste edasise vähendamise protokolliga ühinemise seadus
Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni õhusaasteainete kauglevi seire ja hindamise Euroopa koostööprogrammi (EMEP) pikaajalise finantseerimise protokolliga ühinemise seadus
Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni ning selle protokollidega ühinemise seadus
Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ratifitseerimise seadus
Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli ratifitseerimise seadus

Euroopa Liidu direktiivid:
Vee raamdirektiiv (2000/60/EC)
Nitraadidirektiiv (91/676/EEC)
Suplusvee direktiiv (2006/7/EC)
Põhjaveedirektiiv (2006/118/EC)
Olmevee direktiiv (98/83/EC)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/105/EÜ, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas
Asulareovee puhastamise direktiiv (91/271/EEC)
Direktiiv välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (2008/50/EC)
Direktiiv arseeni, kaadmiumi, elavhõbeda, nikli ja PAH sisalduse kohta välisõhus (2004/107/EC)
Lenduvate orgaaniliste ühendite direktiiv (94/63/EC)
Elupaikade direktiiv (loodusdirektiiv) (92/43/EEC)
Direktiiv loodusliku linnustiku kaitse kohta (2009/147/EC)


scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee