Asute siin: Avaleht Programmid Välisõhu seire Välisõhu kvaliteedi seireVälisõhu kvaliteedi seire

Alaprogrammi tutvustus

Alates 1994. aastast on mitmete erinevate nimetuste all teostatud linnaõhu seiret ja välisõhu seiret taustaaladel. 2012. aasta seisuga on välisõhu kvaliteedi seire jaamad Tallinnas, Tartus, Narvas ja Kohtla-Järvel (linnaõhu seire), Vilsandil, Lahemaal ja  Saarejärvel (taustaalade seirejaamad).

Tallinna õhuseire vaatlusvõrk hõlmab kokku kolme automaatset mõõtejaama: Õismäe, Rahu tänava (Koplis) ja Kesklinna (alates 2005. aastast Liivalaia tänaval, enne seda Viru väljakul) mõõtejaam. Õismäe jaama puhul on tegemist linna foonialaga (puuduvad suured saasteallikad), Kopli seirejaam iseloomustab tööstuse ja kohtkütte mõju õhukvaliteedile, Liivalaia tänava seirejaam annab infot transpordist lähtuva õhusaaste kohta. Tallinna linnaõhu seire eesmärgiks on õhukvaliteedi kontroll suure saastekoormusega piirkondades ning kriitiliste väärtuste registreerimisel elanikkonna kiire informeerimise tagamine.

Ida-Virumaal viiakse õhuseiret 2012. aasta seisuga läbi ühes automaatjaamas (Kohtla-Järvel Kalevi tänaval), 2009. aasta detsembris lisandus üks automaatjaam ka Narva. Narvas Tuleviku tänaval teostatakse pitselisi mõõtmisi. Märgkeemiliste meetoditega tehakse mõõtmisi Kohtla-Järvel Järveküla tee mõõtejaamas ja Narvas Tuleviku tänaval. Kohtla-Järve seirejaamad annavad infot tööstuspiirkonna spetsiifiliste saasteainete sisalduste kohta välisõhus (benseen, vesiniksulfiid, fenool jt), seire ülesanne on muuhulgas ülenormatiivsete väärtuste registreerimine ja avalikkuse teavitamine neist juhtudest, samuti kriitiliste juhtude ilmnemisel elanikkonna kiire teavitamise tagamine. Narva seirejaamad on linnaõhu taustajaamad ja iseloomustavad õhukvaliteeti Põhja-Eesti piirkonnas.

2009. aasta suvel alustas tööd automaatne välisõhu seirejaam Tartus Karlova tänaval. Tartu seirejaam on linnaõhu taustajaam ning iseloomustab õhukvaliteeti Lõuna-Eestis. Transpordist lähtuva saaste mõju jälgimiseks on Tartu linn paigutanud Riia tänavale täiendava automaatmõõtejaama (kohaliku omavalitsuse seire).

Linnaõhus määratavate saasteainete loetelu ja mõõtmise viis (pidev , pisteline ) 2011. aastal

Saasteaine

Tallinn

Kohtla-Järve

Narva

Tartu

Kesklinn

Kopli

Õismäe

Kalevi

Järveküla

Tuleviku

Kreenholmi

Karlova

SO2

pidev

pidev

pidev

pidev

-

-

pidev

pidev

NO2

pidev

pidev

pidev

pidev

-

-

pidev

pidev

O3

pidev

pidev

pidev

pidev

-

-

pidev

pidev

CO

pidev

pidev

pidev

pidev

-

-

pidev

pidev

PM10

pidev

pidev

pidev

pidev

-

-

pidev

pidev

PM2,5

pisteline

-

pidev

pidev

-

-

pidev

pidev

Pb

-

-

pisteline

pisteline

-

-

pisteline

pisteline

Cd

-

-

pisteline

pisteline

-

-

pisteline

pisteline

As

-

-

pisteline

pisteline

-

-

pisteline

pisteline

Ni

-

-

pisteline

pisteline

-

-

pisteline

pisteline

PAH, B(a)P

-

-

pisteline

pisteline

-

-

pisteline

pisteline

H2S

-

-

-

pidev

pisteline

pisteline

pisteline

-

NH3

-

-

-

pidev

pisteline

-

pisteline

-

CH2O

-

-

-

-

pisteline

pisteline

pisteline

-

C6H5OH

-

-

-

pisteline

pisteline

-

pisteline

-

Benseen

-

-

pidev

pidev

-

-

-

-

Meteoroloogia

-

-

-

pidev

-

-

pidev

pidev


Kasutatavate automaatanalüsaatorite töö põhineb järgmistel standarditel või meetoditel:

 1. SO2 EN 14212:2005 „Ambient air quality — Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence”.
 2. NO2 EN 14211:2005 „Ambient air quality — Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence”.
 3. CO EN 14626:2005 „Ambient air quality — Standard method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by nondispersive infrared spectroscopy”.
 4. O3 EN 14625:2005 „Ambient air quality — Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry”.
 5. PM10/PM2,5 b-kiirguse absorbtsioon
 6. Benseen EN 14662:2005 „Ambient air quality— Standard method for measurement of benzene concentrations

Lisaks automaatanalüsaatoritele mõõdetakse tahkete osakeste (PM10, peened osakesed, või PM2,5, ülipeened osakesed) sisaldust Tallinnas Õismäe seirejaamas gravimeetriliselt vastavalt standardile EVS-EN 12341:2001 Air quality – determination of the PM10 fraction of suspended particulate matter – Reference method and field test procedure to demonstrate reference equivalence of measurement methods.

Tallinnas Õismäe seirejaamas kogutud peente osakeste proovides määratakse raskmetallidest arseeni (As), kaadmiumi (Cd), nikli (Ni) ja plii (Pb) sisaldust vastavalt standardile EVS-EN 14902:2005 Ambient air quality – Standard method for measurement of Pb, Cd, As and Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter.

Tallinnas Õismäe seirejaamas kogutud peente osakeste proovidest määratakse lisaks raskmetallidele ka polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) ja benso(a)püreeni sisaldus vastavalt standardile ISO 12884 ambient air – determination of total (gas and particle-phase) polycyclic aromatic hydrocarbons – Collection on sorbent-backed filters with gas chromatographic/mass spectrometric analyses.

Tallinnas Õismäe ja Kohtla-Järvel Kalevi tänava seirejaamas mõõdetakse benseeni saastetasemeid passiivsete proovlitega, mida analüüsitakse laboris vastavalt standardile EPA/625/R-96/010b Determination of volatile organic compounds in Ambient air using active sampling sorbent tubes.

Ida-Virumaal teostatakse pidevalt märgkeemilisi mõõtmisi fenooli, formaldehüüdi, ammoniaagi, vesiniksulfiidi osas, mille metoodikad on välja töötatud nimetatud saasteainete kontsentratsioonide määramiseks elamurajoonis. Kogutud õhuproovidelt määratakse soovitud saasteaine sisaldus fotomeetriliselt.

 • Fenooli kontsentratsiooni määramine välisõhust toimub põhimõttel, et fenool seotakse Na2CO3 lahusega, mida laboris töödeldakse paranitroaniliiniga ning analüüsitakse spektrofotomeetriliselt.
 • Formaldehüüdi kontsentratsiooni määramine välisõhust toimub põhimõttel, et formaldehüüd seotakse H2SO4 lahusega, mida laboris töödeldakse fenüülhüdrosiiniga ning analüüsitakse fotokolorimeetriliselt.
 • Vesiniksulfiidi kontsentratsiooni määramine välisõhust toimub põhimõttel, et vesiniksulfiid seotakse tsinksooladega ja kilesorbendiga, mida analüüsitakse laboris spektrofotomeetriliselt.
 • Ammoniaagi kontsentratsiooni määramine välisõhust toimub põhimõttel, et ammoniaak seotakse kilekemosorbendiga, mida analüüsitakse laboris fotokolorimeetriliselt.


Õhusaaste kauglevi seire ehk EMEP õhuseire (fooniseire) kuulub rahvusvahelisse seireprogrammi (EMEP - European Monitoring and Evaluation Programme), mis ühendab Euroopa riike, Ameerika Ühendriike ning Kanadat ning mille läbiviimise aluseks on piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon.

Eesti alustas õhusaaste kauglevi seire läbiviimist 1994. aastal kahes seirejaamas (Vilsandi ja Lahemaa), hiljem lisandus veel Saarejärve mõõtejaam. Lisaks välisõhu keemilist koostist iseloomustavatele parameetritele mõõdetakse kõikides kauglevi seirejaamades ka meteoroloogilisi parameetreid nagu tuule suund, tuule kiirus, õhuniiskus ja temperatuur.

Kogutud andmed edastatakse Norra Õhu-uuringute Instituuti (NILU), mis koordineerib EMEP programmi täitmist Lääne-Euroopas. Programmi eesmärgiks on anda Eesti ja teiste Euroopa riikide valitsustele informatsiooni saasteainete kaugülekande tulemusel saasteainete sadenemise ja nende kontsentratsioonide kohta, samuti hinnata kaugülekande ulatust ning anda algandmeid kaugülekande mudelite koostamiseks.

Taustajaamades määratavad saasteained (2011)

Saasteaine

Lahemaa

Vilsandi

Saarejärve

SO2

pidev

pidev

pidev

NO2

pidev

pidev

pidev

O3

pidev

pidev

pidev

CO

pidev

-

-

PM10

pisteline

-

-

PM2.5

pidev

pidev

pidev

Raskmetallid PM10 fraktsioonis (As, Cd, Ni, Pb)

pisteline

-

-

PAH ja B(a)P PM10 fraktsioonis ja õhus

pisteline

-

-

Aldehüüdid, ketoonid

pisteline

-

-

Meteoroloogia

pidev

pidev

pidev

Gaasiline Hg

pidev

-

-

EC/OC sisaldus PM2.5 fraktsioonis

pidev

-

-


Kasutatavate automaatanalüsaatorite töö põhineb järgmistel standarditel või meetoditel:

 1. SO2 EN 14212:2005 „Ambient air quality — Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence”.
 2. NO2 EN 14211:2005 „Ambient air quality — Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence”.
 3. CO EN 14626:2005 „Ambient air quality — Standard method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by nondispersive infrared spectroscopy”.
 4. O3 EN 14625:2005 „Ambient air quality — Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry”.
 5. PM10/PM2,5 b-kiirguse absorbtsioon

Lisaks automaatanalüsaatoritele mõõdetakse osakeste (PM10 või PM2,5) sisaldust Lahemaal gravimeetriliselt vastavalt standardile EVS-EN 12341:2001 Air quality – determination of the PM10 fraction of suspended particulate matter – Reference method and field test procedure to demonstrate reference equivalence of measurement methods. Lahemaa seirejaamas kogutud peente osakeste proovides määratakse raskmetallide nagu arseeni (As), kaadmiumi (Cd), nikli (Ni) ja plii (Pb) sisaldust vastavalt standardile EVS-EN 14902:2005 Ambient air quality – Standard method for measurement of Pb, Cd, As and Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter.

Lahemaal kogutud peente osakeste proovidest määratakse lisaks raskmetallidele ka polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) ja benso(a)püreeni sisaldus vastavalt standardile ISO 12884 ambient air – determination of total (gas and particle-phase) polycyclic aromatic hydrocarbons – Collection on sorbent-backed filters with gas chromatographic/mass spectrometric analyses.

Lahemaal aldehüüdide ja ketoonide sisalduse analüüsimiseks välisõhus on juurutatud meetod, mille aluseks on järgmised standardid:

 • Crotonaldehyde (butenal), Dr. Ehrenstorfer GmbH, C11755000, Lot: 61128, valid 12/2010
 • Acrolein (2-propenal), Dr. Ehrenstorfer GmbH, CA10045000, Lot: 60314, valid 03/2010
 • Acetaldehyde, Dr. Ehrenstorfer GmbH, CA10011000, Lot: 70731, valid 08/2011
 • Benzaldehyde, AccuStandard PS-450E-15, Lot: 08003CG-3, valid nov 5 2013
 • Acetone, J.T. Baker, 9254, Lot 0624900019

(tabelid ja standardite ning meetodite loendid: riikliku keskkonnaseire aruanded Õhusaaste kauglevi seire ja uuringud, 2012, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus; Väisõhu seire linnades 2011, 2012, OÜ Keskkonnauuringute Keskus).
Vt lisaks:


scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Välisõhu kvaliteedi seire 2017. a.

» Välisõhu kvaliteedi seire 2016. a.

Võrreldes eelmise aastaga, on aastakeskmine H2S sisaldus Kohtla-Järvel märgatavalt langenud, sh mõõdeti 2 tunnikeskmist piirväärtust ületavat kontsentratsiooni. H2S saastetase Narvas on...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2015. a.

Peamiseks linnaõhu probleemiks on peened osakesed. Kuigi aastakeskmine peente osakeste sisaldus on kõigis linnaõhu seirejaamades eelmise aastaga võrreldes langenud, on ööpäevakeskmised...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2014. a.

» Välisõhu kvaliteedi seire 2013. a.

» Välisõhu kvaliteedi seire 2012. a.

Kokkuvõte

Riiklikku linnaõhu kvaliteedi seire toimus 2012. aastal kuues automaatses linnaõhu seirejaamas (kesklinn, Õismäe ja Kopli Tallinnas, Kohtla-Järve, Narva, Tartu) ja kolmes automaatses...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2011. a.

Kokkuvõte

2011. aastal toimus linnaõhu kvaliteedi seire kuues automaatses linnaõhu seirejaamas (Tallinn kesklinn, Tallinn Õismäe, Tallinn Kopli, Kohtla-Järve, Narva, Tartu) ja kolmes automaatses...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2010. a.

Kokkuvõte

Eestis teostati 2010. aastal välisõhu kvaliteedi seiret üheksas mõõtejaamas, neist kuus paiknes linnades ja kolm taustaaladel. Mõõdetavateks parameetriteks olid vastavalt Euroopa...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2009. a.

Kokkuvõte

Eestis teostati 2009. aastal välisõhu kvaliteedi seiret üheksas mõõtejaamas, neist kuus paiknes linnades ja kolm taustaaladel. Mõõdetavateks parameetriteks olid vastavalt Euroopa...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2008. a.

Kokkuvõte

Välisõhu kvaliteet Tallinnas2008. aastal NO2 kontsentratsioonid langesid märkimisväärselt. Mõnevõrra suurenesid nii Pb kui Ni kontsentratsioonid peentolmu fraktsioonis, samas kui Cd...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2007. a.

Kokkuvõte

Sarnaselt 2006. aastale SO2, NO2 ja CO sisaldused välisõhus jäid allapoole piirväärtusi. O3 sisaldus välisõhus ei ületanud piirväärtust. Küll aga ületas PM10 sisaldus sageli...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2006. a.

Kokkuvõte

2006. aastal viidi õhuseiret läbi 4 linnajaamas ja 3 taustaaladel paiknevas automaatjaamas, lisaks tehti mõõtmisi märgkeemiliste meetoditega kahes Ida-Virumaa jaamas.Välisõhu...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2005. a.

Kokkuvõte

2005. aastal teostati õhuseiret neljas automaatses linnaõhu seirejaamas ja kolmes automaatses taustajaamas, kus mõõdeti SO2, NO2, PM10, CO ja O3 sisaldusi välisõhus. Lisaks teostati...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2004. a.

Kokkuvõte

Enamuse mõõdetavate komponentide osas jäid tasemed madalamaks kehtestatud piirnormidest. Erandiks on osoon, mille ööpäeva keskmist saastetaseme piirväärtust ületati aasta kestel...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2003. a.

Kokkuvõte

2003. aastal teostati välisõhu seiret kolmes Tallinna ja ühes Kohtla-Järve linnajaamades ja Vilsandi, Lahemaa ning Saarejärve taustajaamades. Lisaks seirati välisõhu kvaliteeti ka...

» Välisõhu kvaliteedi seire 2002. a.

Aruanded 

» Välisõhu kvaliteedi seire 2001. a.

Aruanded 

» Välisõhu kvaliteedi seire 2000. a.

Aruanded  

» Välisõhu kvaliteedi seire 1999. a.

Kokkuvõte

1999. aastal viidi linnaõhu seiret läbi neljas Ida-Virumaa suuremas linnas: Narvas, Kohtla-Järvel, Kiviõlis ja Jõhvis, kokku seitsmes vaatlusjaamas.Seiretulemuste järgi ei esinenud...

» Välisõhu kvaliteedi seire 1998. a.

Aruanded 

» Välisõhu kvaliteedi seire 1997. a.

Kokkuvõte

Üldiselt võib 1997. a täheldada enamuse oluliste õhusaastekomponentide vähenemist. Siinjuures tuleb arvestada, et mõõtmised ei kajasta Tallinna õhu olukorda tervikuna vaid on pigem...

» Välisõhu kvaliteedi seire 1996. a.

Kokkuvõte

Õhusaasteainete kaugülekande seireÕhusaasteainete kaugülekande seiret viidi 1996. aastal läbi Vilsandi ja Lahemaa seirealadel. Vaatamata sellele, et Lahemaa mõõtejaam asub kohalikele...

» Välisõhu kvaliteedi seire 1995. a.

Kokkuvõte

1995. aastal teostati atmosfääriõhu seiret Ida-Virumaal, Pärnus ja Tallinnas. Õhu-, aerosoolide ja sademete monitooringut viidi läbi kahes kauglevi seirejaamas Palmses ja...

» Välisõhu kvaliteedi seire 1994. a.

Aruanded
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee