Asute siin: Avaleht Programmid Välisõhu seire Sademete keemiaSademete keemia

Alaprogrammi tutvustus

Sademete keemia seireprogrammi alustati 1994. aastal viies hüdrometeoroloogia jaamas (Harku, Kunda, Jõhvi, Tooma, Tiirikoja), millele lisandusid 1996. a Saka ja Lääne-Nigula ning 1999.a. Matsalu seirejaam. Lõuna-Eestis alustati sademeproovide kogumist ja analüüsimist 1999. a seitsmes seirejaamas: Tahkuse, Karula, Haanja, Otepää, Alam-Pedja, Loodi ja Nigula. Lisaks on Eesti keskmiste saasteainete kontsentratsioonide arvutamisel kasutatud ka Vilsandi, Lahemaa ja Saarejärve seirejaamade andmeid.

Jaamades kogutakse sademeid spetsiaalsete plastist lehtrikujuliste sademekogujatega. Proovid saadetakse analüüsimiseks OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laboratooriumisse. Sademeid kogutakse ööpäevasel põhimõttel, säilitatakse külmkapis ning saadetakse ühe kuu keskmise proovina laboritesse analüüsiks. Sademete keemia uuringud hõlmavad sademete hulga, pH, elektrijuhtivuse, SO42-, NH4+, NO3-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cd, Cu, Pb, Zn ja Hg  kontsentratsiooni mõõtmisi. Põhja-Eesti seirejaamades on määratud ka sademete leelisus (alates 2007).

Sademete seire eesmärgiks on koguda informatsiooni erinevatele Eesti piirkondadele langeva saastekoormuse kohta. Saadud tulemuste alusel on võimalik hinnata õhusaaste mõju taimede saagikusele ja mullaviljakusele, ning seost teiste ökosüsteemides asetleidvate muutustega. Saasteainete sadenemisvoogude teadmine võimaldab hinnata ka nende eemaldumise kiirust atmosfäärist ning mõju inimeste poolt kasutatavatele materjalidele roostetamise, kivimite murenemise vmt protsesside kiirendamise läbi.

Kokkuvõtvalt annavad sademete seire tulemused olulise panuse inimmõjude hindamiseks nii loodusele kui meie tehiskeskkonnas kasutatavatele materjalidele, vôimaldades seega prognoosida nii loodus- kui tehiskeskkonnas asetleidvaid muutusi.

Sademete seiret viib läbi OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus.

(allikas: riikliku keskkonnaseire välisõhu seire sademete keemia seire aruanne, 2004 - 2011, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus)

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Sademete keemia 2017. a.

» Sademete keemia 2016. a.

2016. aastal jätkus sademete seire programmi raames sademete proovide kogumine ja analüüsimine. Vaatamata kuivale ja põuasele kevadele, olid mitmetes seirejaamades aastased sajuhulgad oluliselt...

» Sademete keemia 2015. a.

Sademete seiret on Eestis läbi viidud juba 20 täisaastat. 2015. aastal osales sademete seire programmis 18 seirejaama, kus ühtse metoodika järgi proove koguti ja analüüsiti....

» Sademete keemia 2014. a.

» Sademete keemia 2013. a.

» Sademete keemia 2012. a.

Kokkuvõte

Sademete seire programmi raames mõõdetakse järgmisi parameetreid: sademete hulk, pH, elektrijuhtivus, leelisus, SO4-S, NO3-N, NH4-N, Cl, Ca, Mg, Na, K, Cd, Cu, Pb ja Zn. Saastetasemete...

» Sademete keemia 2011. a.

Kokkuvõte

Sademete keemia programmi raames mõõdetakse järgmisi parameetreid: sademete hulk, pH, elektrijuhtivus, leelisus, SO4, NO3, NH4, Cl, Ca, Mg, Na, K, Cd, Cu, Pb ja Zn kontsentratsioonid....

» Sademete keemia 2010. a.

Kokkuvõte

Põhja- ja Lääne Eestis viidi sademete seire 2010. aastal läbi üheksas ning Lõuna- Eestis seitsmes seirejaamas. Lisaks kasutati Eesti keskmiste saasteainete kontsentratsioonide...

» Sademete keemia 2009. a.

Kokkuvõte

Põhja- ja Lääne Eestis viidi sademete seire 2009. aastal läbi üheksas ning Lõuna- Eestis kuues seirejaamas. Lisaks kasutati Eesti keskmiste saasteainete kontsentratsioonide...

» Sademete keemia 2008. a.

Kokkuvõte

Põhja- ja Lääne Eestis viidi sademete seire 2008. aastal läbi kaheteistkümnes ning Lõuna- Eestis seitsmes seirejaamas.Pikaajalistest suundumustest on märkimisväärseim saastetaseme...

» Sademete keemia 2007. a.

Kokkuvõte

Seireprogramm "Lõuna- Eesti sademete seire" on üks osa kogu Eestis läbi viidavast sademetekeemia seirest. Sademetekeemia seirejaamasid on Lõuna- Eestis 7, Karula, Haanja, Otepää,...

» Sademete keemia 2006. a.

Kokkuvõte

Sademete seire on kaheteistkümne aasta jooksul (1995–2006) võimaldanud ühtse metoodika järgi koguda ning analüüsida sadevee proove üheteistkümnes seirejaamas Põhja- ja...

» Sademete keemia 2005. a.

Kokkuvõte

Sademete seire on üheteistkümne aasta jooksul (1995–2005) võimaldanud ühtse metoodika järgi koguda Põhja- ja Lääne-Eestis ja analüüsida sadevee proove kaheksas seirejaamas...

» Sademete keemia 2004. a.

Kokkuvõte

Kümne aasta jooksul on ühtse metoodika järgi kogutud ja analüüsitud sadevee proove kaheksas seirejaamas (Vilsandi, Harku, Lahemaa, Kunda, Jõhvi, Tiirikoja, Tooma, Saarejärve). Antud...

» Sademete keemia 2003. a.

Aruanded 

» Sademete keemia 2002. a.

Kokkuvõte

Põhja-Eestis viidi 2002. aastal sademete keemia uuringud läbi kaheksas ning Lõuna-Eestis seitsmes seirejaamas. 2002. aasta oli erakordselt sademetevaene. Mitmetes kohtades ei sadanud...

» Sademete keemia 2001. a.

Kokkuvõte

Sademete keemia uuringud Põhja-EestisPõhja-Eestis toimus sademete seire 2001. aastal läbi kaheksas seirejaamas. Ajavahemikul 1994–2001 saadud seiretulemused näitavad, et saastunumad...

» Sademete keemia 2000. a.

Aruanded 

» Sademete keemia 1999. a.

Kokkuvõte

1999. aastal viidi sademete monitooring läbi 16-s erinevas jaamas. Harku-, Kunda-, Jõhvi-, Tooma-, Tiirikoja-, Saka- ja Nigula seirejaamas. 1999. aastal lisandusid jaamade nimekirja...

» Sademete keemia 1998. a.

Kokkuvõte

1998. aastal viidi sademete seiret läbi seitsmes mõõtejaamas: Jõhvis, Sakas, Kundas, Toomal, Triikojal, Harkus ja Nigulas. Mõõdetavateks parameetriteks olid: sademete hulk, pH, NH4,...

» Sademete keemia 1997. a.

Kokkuvõte

1997.aastal viidi Riiklikku Sademete Seiret läbi seitsmes mõõtejaamas: Kirde-Eestis Jõhvi, Saka ja Kunda, Kesk-Eestis Tooma, Nigula ja Tiirikoja ning Põhja-Eestis Harku...

» Sademete keemia 1996. a.

Kokkuvõte

1996. aastal viidi sademete monitooring läbi seitsmes erinevas Hüdrometeoroloogia Instituudi meteoroloogia jaamas: Harku-, Kunda-, Jõhvi-, Tooma-, Tiirikoja-, Saka- ja Nigula...

» Sademete keemia 1995. a.

Kokkuvõte

Sademete monitooring viidi läbi viies Hüdrometeoroloogia Instituudi meteoroloogiajaamas Lääne-, Põhja- ja Kesk-Eestis: (Harku-, Jõhvi-, Kunda-, Tiirikoja- ja Tooma...

» Sademete keemia 1994. a.

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee