Asute siin: Avaleht Programmid Tugiprogramm Koordinatsioon ja üldistav analüüsKoordinatsioon ja üldistav analüüs

Allprogrammi tutvustus
2005. aastal jagati Keskkonnaseire tegevuste vastutusala keskkonnaministri käskkirjast lähtuvalt Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse (alates 1. aprillist 2010 Keskkonnateabe Keskus) ja Keskkonnaministeeriumi vahel.

Allprogrammi eesmärkideks on:

• riikliku keskkonnaseire programmi töö korraldamine vastavalt keskkonnaseire seadusele ja teistele seiret puudutavatele seadustele, õigusaktidele ning riigi rahvusvahelistele kohustustele ja seireprogrammidele;
• riikliku keskkonnaseire programmi arendamine;
• erinevate seiretasandite seireandmete kogumine, väljastamine ning seireandmete alusel üldistava informatsiooni jagamine.

Keskkonnateabe Keskus täidab eelpoolnimetatud ülesandeid vastavalt põhimäärusele ning koostöös Keskkonnaministeeriumiga, seejuures on Keskkonnateabe Keskuse puhul pearõhk andmehaldusel ning väljundil.

Tehtavad tööd:

• Seireandmete töötlus, andmekogude korrastamine ja keskkonnaregistrisse kandmine Keskkonnaseire andmetest ruumilise informatsiooni loomine ja teemakaartide koostamine Keskkonnaseire aastaülevaadete koostamine. Töö seire koduleheküljega ja vastavate teenuste korraldamine. Uute dokumentide, operatiivülevaadete ja aruandluse esitamine (kvartali- ja aastaaruanded). Üldistava informatsiooni esitamine. Kodulehekülje pidev uuendamine.;
• Seiret reguleerivate õigusaktide täiendamine ja eelnõude ettevalmistamine (koostöös Keskkonnaministeeriumiga);
• Seiretaotluste läbivaatamine ja hindamine ning seirelepingute eelnõude ettevalmistamine (koostöös Keskkonnaministeeriumiga);
• Seireprogrammide täitmise aruannete analüüs ja ettepanekud Seirenõukogule programmi optimeerimiseks, lähtuvalt Euroopa Liidu seaduste nõuetest ja siseriiklikest kohustustest (koostöös Keskkonnaministeeriumiga);
• Seirenõupidamiste ja seminaride ettevalmistamine ja korraldamine (koostöös Keskkonnaministeeriumiga).

Keskkonnaagentuur arvestab riikliku keskkonnaseire arendustegevuse ja programmi muudatusi sise- ja välisriiklikul andmete edastamisel ning teabenõuete täitmisel, keskkonnaregistri seireandmeid käsitleva osa loomisel ja pidamisel, seireandmete sihtgruppi arvestaval koondamisel, teabenõuete alusel tüüppäringute valimisel ja vastuse vormi koostamisel, keskkonnaseire andmekogust iseloomulike keskkonnaindikaatorite arendamisel vastavalt Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskkonnaagentuuri juhistele.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Koordinatsioon ja üldistav analüüs 2015. a.

» Koordinatsioon ja üldistav analüüs 2012

KokkuvõteEuroopa Liidu veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EL kehtestab ühtse raamistiku vee kaitse ja kasutamise korraldamiseks. Direktiivi peamiseks väljundiks on veemajanduskavad ning nende...

» Koordinatsioon ja üldistav analüüs 2011. a.

Aruanded 

» Koordinatsioon ja üldistav analüüs 2010. a.

Aruanded  

» Koordinatsioon ja üldistav analüüs 2009. a.

Aruanded  

» Koordinatsioon ja üldistav analüüs 2008. a.

Kokkuvõte"Eesti keskkonnaseire 2004–2006" on koondülevaade riikliku keskkonnaseire tulemustest perioodil 2004–2006. Ülevaatesse on kaasatud ka maaelu arengukava põllumajandusliku...

» Koordinatsioon ja üldistav analüüs 2007. a.

KokkuvõteKokku laekus 2007. aastal 541 aruande- ja andmefaili, aruandeid laekus kokku 105. Kõik paberkujul laekunud aruanded on registreeritud Info- ja Tehnokeskuse raamatukogu andmebaasis ja...

» Koordinatsioon ja üldistav analüüs 2006. a.

Kokkuvõte2006. aasta tegevuses oli olulisemal kohal väljundite arendus. Riikliku keskkonnaseire võrguväljund sai uue tehnilise lahenduse ning kujunduse, loodi aruande- ja andmefailide veebiülese...

» Koordinatsioon ja üldistav analüüs 2005. a.

KokkuvõteAlates 01. juulist 2005. a täidab riikliku keskkonnaseire programmi koordinaatori ülesandeid keskkonnaministeeriumi Info– ja Tehnokeskus. 2005. aasta tegevuses oli olulisemal kohal...

» Koordinatsioon ja üldistav analüüs 2004. a.

KokkuvõteSeiretasandite analüüs allprogrammide lõikes näitab, et Eesti keskkonnaseire kolmest tasandist annab kõige terviklikuma ülevaate keskkonnaseisundist ning toimuvatest muutustest...

» Koordinatsioon ja üldistav analüüs 2003. a.

Kokkuvõte2003. aasta riikliku keskkonnaseire programmi koordinatsiooni ja üldistav analüüsi raames jätkas Taru Ülikool lepinguliste ülesannete täitmist järgmistes...

» Koordinatsioon ja üldistav analüüs 2002. a.

Kokkuvõte2002. aasta riikliku keskkonnaseire programmi koordinatsiooni ja üldistav analüüsi raames jätkas Taru Ülikool lepinguliste ülesannete täitmist järgmistes...

» Koordinatsioon ja üldistav analüüs 2000. a.

Kokkuvõte2000. aasta koordinatsiooni ja üldistava analüüsi raames on esitatud kokkuvõte riikliku keskkonnaseire programmi tööde sisulistest üldistustest, mis iseloomustab Eesti...

» Koordinatsioon ja üldistav analüüs 1996. a.

KokkuvõteEesti Riiklik Keskkonnaseire Programm hõlmas 1996. aastal 60 allprogrammi ja -projekti rohkem kui 1600 seirejaamaga (-alaga, -punktiga) üle kogu Eesti.
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee