Asute siin: Avaleht Programmid Siseveekogude seire Reostuskoormuste kontrollseireReostuskoormuste kontrollseire

Alaprogrammi tutvustus

Veeseaduse kohaselt, mis võeti vastu 1994. aastal (RT I, 1994, 40, 655), pandi ettevõtetele, mille tegevus põhjustab vee füüsikaliste, keemiliste või bioloogiliste omaduste muutumist, kohustus teostada veeseiret piirkonnas, kus heitvesi juhitakse veekogusse või pinnasesse. Ettevõtted on kohustatud keskkonnaressursside kasutamise ja saasteainete keskkonda viimise loa kehtimise ajal oma eelarvest läbi viima saastekoormuste seiret ning laskma teostada akrediteeritud laboris kõik ettenähtud analüüsid. Analüüside tulemused esitatakse ettevõtte poolt kohalikule keskkonnateenistusele. Kuna seaduse kehtestamise ajal paljud ettevõtted võitlesid suurte majandusraskustega ning neil puudus võimalus seiretööde läbiviimiseks, korraldati Keskkonnaministeeriumi otsusel nimetatud piirkondades reostuskoormuste määramist riigieelarvest ning riikliku keskkonnaseire programmi raames.

Reostuskoormuste kontrollseiret alustati 1994. aastal. Seirealadeks valiti riikliku või maakondliku tähtsusega reostusobjektid, kus määrati järgmised saastekahju hüvitisega maksustatavad komponendid: hõljuvaine, biokeemiline hapnikutarve, pH, üldlämmastik, üldfosfor, sulfaadid, naftaproduktid, fenoolid, raskmetallid.

Reostuskoormuste kontrollseire üldeesmärgiks oli kontrollida riikliku tähtsusega reostusobjektide reostuskoormuste määramist ja teostada riikliku maksusüsteemi aluseks olevaid mõõtmisi. Lisaks ettevõtete heitveeväljalaskude seiramisele ja kontrollile jälgiti ka saastatud piirkondade (nt jääkreostusobjektid) vee kvaliteeti ning reostuskoormusi ja tegeldi kohalike (maakondlike) keskkonnaprobleemide lahendamisega.

Reostuskoormuste kontrollseire läbiviimine riikliku keskkonnaseireprogrammi raames (st rahastatuna seireprogrammi eelarvest) lõpetati 2000. aastal. Heitveeväljalaskude ja suublate seire toimub aga jätkuvalt edasi - neid töid tellib Keskkonnaministeerium. Heitvee kontrollseire ja suublaseire eesmärk on hinnata maakonna heitveeväljalaskudest veekogudesse ja pinnasesse juhitava reostuse mahtu, heitvee mõju suublale, vee erikasutajate poolt omaseire käigus võetud heitveeproovide proovitulemuste tõesust ja reoveepuhastite seisukorda, kontrollida vee erikasutuslubade nõuete täitmist ning saada kvartali jooksul loodusesse juhitud heitvee saastetasu arvutamiseks kontrollandmeid.

Reostuskoormuste kontrollseire vastutavaks täitjaks oli Eesti Keskkonnauuringute Kesklabor (praegune OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus). Erinevates piirkondades viisid seiret läbi Lõuna–Eesti Keskkonnauuringute Labor (praegune OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus), Virumaa Keskkonnauuringute Labor ja Pärnu Keskkonnauuringute Labor (praegused Eesti Keskkonnauuringute Keskuse filiaalid). Heitvee kontrollseire ja suublaseire teostajad leitakse riigihankega ning vastavaid töid teostatakse Keskkonnaministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel ja selles loetletud tingimuste kohaselt.

(allikas: riikliku keskkonnaseire siseveekogude seire reostuskoormuste kontrollseire aruanne 2000, Tartu Keskkonnauuringud; heitvee- ja suublaseire riigihanke dokumendid 2011, Keskkonnaministeerium, Riigihangete Register, viitenr 125262)

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Reostuskoormuste kontrollseire 2007. a.

KokkuvõteHeitvee kontrollseire ja suublaseire eesmärk oli hinnata maakonna heitveeväljalaskudest veekogudesse ja pinnasesse juhitava reostuse mahtu, heitvee mõju suublale, vee erikasutajate poolt...

» Reostuskoormuste kontrollseire 2000. a.

Kokkuvõte2000. aasta reostuskoormuse kontrollseire raames määrati Kirde-Eesti piirkonna heitvete reostuse näitajad.Seoses paljude tööstus- ja põllumajandusettevõtete tootmise seiskumisega ja...

» Reostuskoormuste kontrollseire 1999. a.

Kokkuvõte1999. aasta reostuskoormuse seire raames uuriti Pärnu maakonna ja linna reoveeväljalaskude veekvaliteeti. Kokku haaras seire 199 väljalasku, millest võeti 250 reoveeproovi....

» Reostuskoormuste kontrollseire 1998. a.

KokkuvõteReostuskoormuste kontrollseireprogrammi täitmisel võeti 1998. aastal OÜ Virumaa Keskkonnauuringud poolt Ida-Viru Maavalitsuse Keskkonnaosakonna ja Eesti Keskkonnauuringute Keskusega...

» Reostuskoormuste kontrollseire 1996. a.

KokkuvõteMaardus on reostuskoormuste kontrollseire objektideks valitud karjäärid, Maardu järv ja Kroodi oja. Maardu järv oli pikka aega tööstuse tugeva surve all ja on nüüd taastamas oma...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee