Asute siin: Avaleht Programmid Siseveekogude seire Rakendusuuringud siseveekogudelRakendusuuringud siseveekogudel

Alaprogrammi tutvustus


Siseveekogude rakendusuuringute eesmärgiks on siseveekogude seisundi hindamine. Rakendusuuringuid viiakse läbi eelnevatest seiretulemustest ilmnenud täiendavate uuringuvajaduste alusel, keskkonnameetmete väljatöötamiseks või projektidele lähteandmete saamiseks.

Määratavate näitajate kogum sõltub konkreetse rakendusuuringu ülesannetest ja eesmärgist. Näiteks sinivetikaõitsengute lähemaks uurimiseks ja võimalike massõitsengute prognoosimiseks veekogus määratakse proovides BHT7 ning Nüld ja Püld konstentratsioonide alusel N/P massisuhe, mis iseloomustab sinivetikate arengu tingimusi ja indikeerib neist sõltuvat vetikamürkide sisaldust vees. Reostuskoormuste hindamisel määratakse veeproovides järgmised komponendid: hõljuvaine, biokeemiline hapnikutarve, pH, üldlämmastik, üldfosfor, sulfaadid, naftaproduktid, fenoolid, raskmetallid. 

Rakendusuuringute käigus kogutav andmestik on oluliseks taustinformatsiooniks siseveekogude ja rannikumere veebilansi määramisel, toitainete sissekande ja reostuskoormuse hindamisel, veeökosüsteemide hetkeseisundi kirjeldamisel ja põhjendamisel veerežiimi dünaamikast lähtuvalt. Rakendusuuringuid viivad vastavalt vajadustele läbi erinevad asutused (Eesti Keskkonnauuringute Keskus, EMÜ PKI limnoloogiakeskus, EMHI jt)

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Rakendusuuringud siseveekogudel 2006. a.

KokkuvõteTöö teostati Räpina poldri LIFE-Nature projekti "Natura 2000 biotoopide kaitse Räpina poldril" raames. Räpina poldri veekvaliteedi seire on teostatud vastavalt selleks koostatud...

» Rakendusuuringud siseveekogudel 2000. a.

KokkuvõteKihnu Väina Merepargi kui suurte looduslike ja kultuuriväärtustega piirkonna külastamine väljastpoolt suureneb iga aastaga. Sellest lähtuvalt on vajalik jälgida pidevalt, s.o viia...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee