Asute siin: Avaleht Programmid Mereseire Rannikumere kaugseireRannikumere kaugseire

Tutvustus

Kaugseire meetodid võimaldavad koguda nii kvantitatiivset kui ka kvalitatiivset informatsiooni seiratavate näitajate kohta mitmeid kordi suurema sagedusega võrreldes tavapärase in situ merekeskkonnaseire raames läbiviidavate in situ mõõtmistega ja seda kogu Eesti merealal ja lähiümbrust katval alal. Kaugseire abil on võimalik tõsta merekeskkonna seisundihinnangute usaldusväärsust, mis on vajalik merekeskkonna kaitse ja kasutamise planeerimisel. Rannikumere kaugseire on riikliku seireprogrammi osa alates 2005. aastast. Toimub pidev keskkonnanäitajate kaugseire meetodite/algoritmide välja töötamine ja arendamine, mis sobivad Läänemere oludesse ning mida on võimalik ja otstarbekas rakendada in situ mõõtmiste toeks. 

Välja töötatud meetodid peavad täitma sellised rannikumere kaugseire ülesandeid:

  • - jälgida erinevate keskkonnanäitajate looduslikku või inimtegevusest tingitud lühi- ja pikaajalist dünaamikat (nt fütoplanktoni, hõljumi ja kollase aine hulk, vee läbipaistvus, tsüanobakterite õitsengud jne);
  • - hinnata vetikaõitsengute kestust, intensiivsust ja ulatust, jääkatte teket ja levikut;
  • - täpsustada merestrateegia raamdirektiivi ja veepoliitika raamdirektiivi kohaseid merekeskkonna seisundihinnanguid;
  • - operatiivselt suunata in-situ seire planeerimist;
  • - teha ettepanekuid seirevõrkude muutmiste planeerimisel.

Lisaks eelnimetatud ülesannetele, kaugseiret saab rakendada madalate rannavete põhjataimestiku katvuse (võimalusel ka liigilise koosseisu kaardistamiseks), alade mudastumise ja kinnikasvamise jälgimiseks, (õli)reostuse seireks. 
2011. aastal käivitati TÜ Eesti mereinstituudis kaardiserver, kuhu laetakse üles satelliitseire produktid (2012. aasta seisuga 4: klorofüll-a kontsentratsioon, heljum, veepinna temperatuur, värvust omava orgaanilise aine sisaldus).

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Rannikumere kaugseire 2017. a.

122 tavaseire mõõtejaama kohta on olemas pilvevabad OLCI pildid, mida saab kasutada Läänemere oludesse sobiva klorofüll-a algoritmi väljatöötamiseks. Copernicuse Mereseire Teenuse ning C2RCC...

» Rannikumere kaugseire 2016. a.

» Rannikumere kaugseire 2015. a.

» Rannikumere kaugseire 2014. a.

» Rannikumere kaugseire 2013. a.

» Rannikumere kaugseire 2012. a.

KokkuvõteAasta alguses edastati regulaarselt MERIS’e klorofüll-a, lahustunud orgaanilise aine ning hõljumi produkte ja satelliidi MODIS merepinna temperatuuri kaarte TÜ Eesti Mereinstituudi...

» Rannikumere kaugseire 2011. a.

Kokkuvõte2011. aastal käivitus Eesti Mereinstituudis kaardiserver, kuhu laetakse operatiivselt satelliitide tulemeid klorofüll-a kontsentratsioonide, heljumi, lahustunud orgaanilise aine ning...

» Rannikumere kaugseire 2010. a.

KokkuvõteTÜ Eesti Mereinstituudis võeti kasutusele GIS-server satelliidipiltide ja muude ruumiandmete laialdase kättesaadavuse ja analüüsimise tarbeks. Esialgu on sisestatud ruumiandmed...

» Rannikumere kaugseire 2009. a.

KokkuvõteMODIS klorofülli standardtulemite kaartidelt oli jälgitav augustikuine kõrge klorofülli kontsentratsioon Eesti rannikulähedasel alal ja Soome lahel. Põhjataimestikku uuriti Hiiumaa...

» Rannikumere kaugseire 2008. a.

KokkuvõtePõhjataimestiku kaugseire abil kaardistamise meetodite väljatöötamise ja täiustamiseks teostati 2008. aastal nii spektraalseid mõõdistusi kui punktmõõtmisi, mille eesmärgiks oli...

» Rannikumere kaugseire 2007. a.

Kokkuvõte2007. aastal oli kokku 114 osaliselt või täielikult pilvevaba päeva, mil oli võimalik saada satelliidipilte Eesti rannikuvetest. Prooviti välja töötada Läänemere oludesse sobivat...

» Rannikumere kaugseire 2006. a.

Kokkuvõte2006. aastal oli kokku 91 osaliselt või täielikult pilvevaba päeva, mil oli võimalik saada satelliidipilte Eesti rannikuvetest. Samas oli suhteliselt väike selliste in situ mõõtmiste...

» Rannikumere kaugseire 2005. a.

Kokkuvõte2005. aastal uuriti satelliidi MODIS klorofülliprodukti sobivust Eesti rannikuvetes. Ilmnes, et korrelatiivne seos satelliidilt hinnatud ja veeproovidest mõõdetud klorofülli vahel on...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee