Asute siin: Avaleht Programmid Mereseire Rannikumere kaugseireRannikumere kaugseire

Alaprogrammi tutvustus

Rannikumere kaugseire on riikliku seireprogrammi osa alates 2005. aastast. Programmi põhieesmärgid on välja töötada meetodid järgmiste ülesannete täitmiseks:

hindamaks vee omadusi (fütoplanktoni, hõljumi ja kollase aine hulk, vee läbipaistvus, jne.) Läänemeres ning järvedes;
kaardistamaks põhjataimestiku katvust ja võimalusel ka liigilist koosseisu madalates rannavetes;
tuvastamaks ja seiramaks potentsiaalselt toksiliste tsüanobakterite õitsenguid;

Saadud tulemuste põhjal analüüsitakse lühi- ja pikaajalisi muutusi rannikumeres. Perspektiivis võiks rannikumere seire osa olla ka (õli)reostuse seire ning sellega talvisel ajal seotud olev jää kaugseire. Seirealaks on Läänemere põhjaosa ja Eesti rannikumeri

2011. aastal käivitati TÜ Eesti mereinstituudis kaardiserver, kuhu laetakse üles satelliitseire produktid (2012. aasta seisuga 4: klorofüll-a kontsentratsioon, heljum, veepinna temperatuur, värvust omava orgaanilise aine sisaldus).

Vaata lähemalt: Mere kaugseire pikaajaline programm (TÜ EMI 2008)

(allikas: riikliku keskkonnaseire mereseire allprogrammi rannikumere kaugseire alaprogrammi aruanne 2011, TÜ Eesti mereisntituut)


scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Rannikumere kaugseire 2016. a.

» Rannikumere kaugseire 2015. a.

» Rannikumere kaugseire 2014. a.

» Rannikumere kaugseire 2013. a.

» Rannikumere kaugseire 2012. a.

Kokkuvõte

Aasta alguses edastati regulaarselt MERIS’e klorofüll-a, lahustunud orgaanilise aine ning hõljumi produkte ja satelliidi MODIS merepinna temperatuuri kaarte TÜ Eesti Mereinstituudi...

» Rannikumere kaugseire 2011. a.

Kokkuvõte

2011. aastal käivitus Eesti Mereinstituudis kaardiserver, kuhu laetakse operatiivselt satelliitide tulemeid klorofüll-a kontsentratsioonide, heljumi, lahustunud orgaanilise aine ning...

» Rannikumere kaugseire 2010. a.

Kokkuvõte

TÜ Eesti Mereinstituudis võeti kasutusele GIS-server satelliidipiltide ja muude ruumiandmete laialdase kättesaadavuse ja analüüsimise tarbeks. Esialgu on sisestatud ruumiandmed...

» Rannikumere kaugseire 2009. a.

Kokkuvõte

MODIS klorofülli standardtulemite kaartidelt oli jälgitav augustikuine kõrge klorofülli kontsentratsioon Eesti rannikulähedasel alal ja Soome lahel. Põhjataimestikku uuriti Hiiumaa...

» Rannikumere kaugseire 2008. a.

Kokkuvõte

Põhjataimestiku kaugseire abil kaardistamise meetodite väljatöötamise ja täiustamiseks teostati 2008. aastal nii spektraalseid mõõdistusi kui punktmõõtmisi, mille eesmärgiks oli...

» Rannikumere kaugseire 2007. a.

Kokkuvõte

2007. aastal oli kokku 114 osaliselt või täielikult pilvevaba päeva, mil oli võimalik saada satelliidipilte Eesti rannikuvetest. Prooviti välja töötada Läänemere oludesse sobivat...

» Rannikumere kaugseire 2006. a.

Kokkuvõte

2006. aastal oli kokku 91 osaliselt või täielikult pilvevaba päeva, mil oli võimalik saada satelliidipilte Eesti rannikuvetest. Samas oli suhteliselt väike selliste in situ mõõtmiste...

» Rannikumere kaugseire 2005. a.

Kokkuvõte

2005. aastal uuriti satelliidi MODIS klorofülliprodukti sobivust Eesti rannikuvetes. Ilmnes, et korrelatiivne seos satelliidilt hinnatud ja veeproovidest mõõdetud klorofülli vahel on...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee