Asute siin: Avaleht Programmid Mereseire Ohtlike ainete seire meresOhtlike ainete seire meres

Allprogrammi tutvustus

Ohtlike ainete seire eesmärgiks on ohtlike ainete sisalduse pikaajaliste muutuste jälgimine, Läänemere saasteseisundi hindamine ja ohtlike ainete ruumilise jaotuse hindamine. Ohtlike ainete seire meres on veepoliitika raamdirektiivi kontekstis mere ülevaateseire osa ja selle tulemusi kasutatakse pinnaveekogumite seisundi hindamisel.

Läänemere saasteseisundit ja ohtlike ainete sisalduse ajalis-ruumilist dünaamikat on seireprogrammi algusest aastani 2015 hinnatud elusorganismide analüüsimise kaudu HELCOMi COMBINE bioindikatsioonilise määramise meetodiga. Indikaatororganismiks avameres on räim, rannikumeres ahven. Seire läbiviijaks on olnud Tartu Ülikooli Eest Mereinstituut. Proovid on analüüsitud Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laboris.

Räime proovid on kogutudkolmelt alalt: Soome lahe idaosast ja lahe suudmepiirkonnast ning Liivi lahest.Ahvena proovid on kogutud pinnaveekogumitest, kus toimub ülevaateseire ja/või kus varasemate aastate andmetel on täheldatud kõrgenenud ohtlike ainete sisaldusi.

Kalade (räime ja ahvena)  maksast määratakse raskmetallid ja nende ühendid – Cd, Pb, Cu, Zn, Ni. Kalade lihaskoest määratakse Hg ja selle ühendid ning kloororgaanilised ühendid – DDT, PCB, HCH, HCB, HCBD, heptakloorepoksiidi, heptakloori, a-endosulfaani, isodriini, endriini, dieldriini, aldriini, pentaklorobenseeni ja isobensaani sisaldus.

Tulevalt vesikonna veeseireprogrammidele perioodiks 2016-2012 kehtestatud seirenõuetest, alustatakse 2017. aastast ka ohtlike ainete sisalduse rotatsioonilist määramist rannikuveekogumite vees ja settes kooskõlas ohtlike ainete sisalduse määramisega elustikus.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Ohtlike ainete seire meres 2015. a.

» Ohtlike ainete seire meres 2014. a.

» Ohtlike ainete seire meres 2013. a.

Vastavalt allprogrammi lähteülesandele analüüsiti 2013. aastal ohtlike ainete sisaldust Eesti rannikumerest, Soome ja Liivi lahest kogutud kalades, räimes ja ahvenas. Keemilised analüüsid...

» Ohtlike ainete seire meres 2012. a.

Kokkuvõte

Raskmetallide ja orgaaniliste saasteainete sisaldust räime ja ahvena organismides analüüsiti Soome lahe ida- ja lääneosa, Liivi lahe ja Väinamere rannikuveest. Praktiliselt kõigi...

» Ohtlike ainete seire meres 2011. a.

Kokkuvõte

Raskmetallide ja orgaaniliste saasteainete sisaldust räime ja ahvena organismides analüüsiti Soome lahe ida- ja lääneosa, Liivi lahe, Narva-Kunda lahe, Pakri lahe, Hiiu madala ja...

» Ohtlike ainete seire meres 2010. a.

Kokkuvõte

2010. aastal olid seiratavateks parameetriteks raskmetallid (Cd, Hg, Pb, Cu, Zn), orgaanilised saasteained (HCH, DDT, PCB, HCB) ja lisaks täiendavalt 18 ohtliku aine sisaldust räime...

» Ohtlike ainete seire meres 2009. a.

Kokkuvõte

2009. aastal olid seiratavateks parameetriteks raskemetallid (Cd, Hg, Pb, Cu, Zn), orgaanilised saasteained (PCB, HCH, DDT, HCB) ja lisaks täiendavalt 11 ohtliku aine sisaldus räimes ja...

» Ohtlike ainete seire meres 2008. a.

Kokkuvõte

2008. aastal olid seiratavateks parameetriteks raskemetallid (Cd, Hg, Pb, Cu, Ts) ja orgaanilised saasteained (HCH, DDT, PCB, HCB) sisaldus räimes ja ahvenas. Proove koguti Soome ja Liivi...

» Ohtlike ainete seire meres 2007. a.

Kokkuvõte

Eesti Riikliku Keskkonnaseire allprogrammi "Ohtlike ainete seire ja uuringud meres" raames analüüsiti 2007. aastal raskemetallide (kaadmium, elavhõbe, plii, vask, tsink) ja orgaaniliste...

» Ohtlike ainete seire meres 2006. a.

Kokkuvõte

2006. aasta mere ohtlike ainete seire proovid koguti räime puhul Kunda, Muuga ja Pärnu piirkonnast (Cu, Pb, Zn maksas; Hg lihastes; PCB, HCB, DDT, HCH lihastes). Ahvena proovid koguti...

» Ohtlike ainete seire meres 2005. a.

Kokkuvõte

Vastavalt Eesti Riikliku Keskkonnaseire allprogrammi "Ohtlike ainete seire ja uuringud meres" ülesannetele analüüsiti 2005. aastal ohtlike ainete sisaldust Eesti rannikumerest, Liivi ja...

» Ohtlike ainete seire meres 2004. a.

Kokkuvõte

2004. aasta seiretöö tulemused näitavad, et raskemetallide – kaadmium, elavhõbe, plii, vask, tsink – sisaldus organismides on üldiselt Liivi lahes mõnevõrra madalam kui Soome...

» Ohtlike ainete seire meres 2003. a.

Kokkuvõte

2003. aastal analüüsiti ohtlike ainete sisaldust Läänemere avaosast, Liivi ja Soome lahest kogutud organismides. Raskemetallide (39 proovi, neist 30 ainult elavhõbe) ja orgaaniliste...

» Ohtlike ainete seire meres 2002. a.

Kokkuvõte

2002. aasta mere ohtlike ainete seire raames analüüsiti raskemetallide sisaldust 26 ja orgaaniliste ühendite sisaldust 18 proovis. Proovid koguti Läänemere avaosast (räim), Soome...

» Ohtlike ainete seire meres 2001. a.

Kokkuvõte

2001. aastal analüüsiti ohtlike ainete sisaldust Liivi ja Soome lahe organismides. Raskemetallide (24 proovi) ja orgaaniliste saasteainete (15 proovi) kontsentratsioonid määrati kalades...

» Ohtlike ainete seire meres 1999. a.

Kokkuvõte

1999. aastal koguti raskemetallide sisalduse määramiseks põhjaloomade (Saduria entomon, Macoma balthica) ja räime proove. Organismides määrati raskemetallide (vask, plii, kaadmium,...

» Ohtlike ainete seire meres 1998. a.

Kokkuvõte

Riikliku mereseire allprogrammi "Ohtlikud ained" raames analüüsiti 1998. aastal naftasüsivesinike sisaldust merevees ja raskemetallide, polükloorbifenüülide (PCB) ning...

» Ohtlike ainete seire meres 1997. a.

Kokkuvõte

Riikliku Merevee seire alamprogrammi “Ohtlikud ained” raames analüüsiti 1997. aastal raskemetallide ja kloororgaaniliste süsivesinike sisaldust Läänemere organismides ja...

» Ohtlike ainete seire meres 1996. a.

Kokkuvõte

1996. aastal määrati raskemetallide sisaldust Soome lahest (Tallinna ja Kunda lähedusest) ja Liivi lahe kirdeosast kogutud räimede erinevates kudedes ja organeis.Eesti rannikul on...

» Ohtlike ainete seire meres 1994. a.

Kokkuvõte

1994. aastal mõõdeti toksiliste kloororgaaniliste ühendite sisaldusi Väinamere hallhüljeste organismis. Hülged püüti Väinamerest 1994. aasta septembris-oktoobris Saastna, Kiideva...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee