Asute siin: Avaleht Programmid Mereseire Ohtlike ainete seire meresOhtlike ainete seire meres

Tutvustus

Ohtlike ainete seire eesmärgiks on ohtlike ainete sisalduse pikaajaliste muutuste jälgimine, Läänemere saasteseisundi hindamine ja ohtlike ainete ruumilise jaotuse hindamine. Ohtlike ainete seire meres on veepoliitika raamdirektiivi kontekstis mere ülevaateseire osa ja selle tulemusi kasutatakse pinnaveekogumite seisundi hindamisel. Lisaks sellele, ohtlike ainete seire ülesandeks tagada andmed, mis võimaldavad hinnata Eesti mereala keemilist seisundit vastavalt merestrateegia raamdirektiivi ja HELCOMi nõuetele.

Läänemere saasteseisundit ja ohtlike ainete sisalduse ajalis-ruumilist dünaamikat on seireprogrammi algusest aastani 2015 hinnatud elusorganismide analüüsimise kaudu HELCOMi COMBINE bioindikatsioonilise määramise meetodiga. Seire läbiviijaks on olnud Tartu Ülikooli Eest Mereinstituut. Proovid on analüüsitud Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laboris.

Tulenevalt vesikonna veeseireprogrammidele perioodiks 2016-2012 kehtestatud seirenõuetest, alustati 2017. aastast ohtlike ainete sisalduse rotatsioonilist määramist ka rannikuveekogumite vees ja settes. Rannikuveekogumite keemilist seisundit hinnatakse keskkonnaministri 28. juuli 2009. a määruses nr 44 „Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord“ (RTL 2009, 64, 941) toodud seisundiklasside ja keskkonnaministri 30. detsembri 2015. a määruses nr 77 „Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimistu, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekiri“ (RT I, 08.01.2016, 10) toodud prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtuste ning vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtuste alusel. 

Täpsemalt ohtlike ainete seire on kirjeldatud mereseire allprogrammis ja selle lisades.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Ohtlike ainete seire meres 2015. a.

» Ohtlike ainete seire meres 2014. a.

» Ohtlike ainete seire meres 2013. a.

Vastavalt allprogrammi lähteülesandele analüüsiti 2013. aastal ohtlike ainete sisaldust Eesti rannikumerest, Soome ja Liivi lahest kogutud kalades, räimes ja ahvenas. Keemilised analüüsid...

» Ohtlike ainete seire meres 2012. a.

KokkuvõteRaskmetallide ja orgaaniliste saasteainete sisaldust räime ja ahvena organismides analüüsiti Soome lahe ida- ja lääneosa, Liivi lahe ja Väinamere rannikuveest. Praktiliselt kõigi...

» Ohtlike ainete seire meres 2011. a.

KokkuvõteRaskmetallide ja orgaaniliste saasteainete sisaldust räime ja ahvena organismides analüüsiti Soome lahe ida- ja lääneosa, Liivi lahe, Narva-Kunda lahe, Pakri lahe, Hiiu madala ja...

» Ohtlike ainete seire meres 2010. a.

Kokkuvõte2010. aastal olid seiratavateks parameetriteks raskmetallid (Cd, Hg, Pb, Cu, Zn), orgaanilised saasteained (HCH, DDT, PCB, HCB) ja lisaks täiendavalt 18 ohtliku aine sisaldust räime...

» Ohtlike ainete seire meres 2009. a.

Kokkuvõte2009. aastal olid seiratavateks parameetriteks raskemetallid (Cd, Hg, Pb, Cu, Zn), orgaanilised saasteained (PCB, HCH, DDT, HCB) ja lisaks täiendavalt 11 ohtliku aine sisaldus räimes ja...

» Ohtlike ainete seire meres 2008. a.

Kokkuvõte2008. aastal olid seiratavateks parameetriteks raskemetallid (Cd, Hg, Pb, Cu, Ts) ja orgaanilised saasteained (HCH, DDT, PCB, HCB) sisaldus räimes ja ahvenas. Proove koguti Soome ja Liivi...

» Ohtlike ainete seire meres 2007. a.

KokkuvõteEesti Riikliku Keskkonnaseire allprogrammi "Ohtlike ainete seire ja uuringud meres" raames analüüsiti 2007. aastal raskemetallide (kaadmium, elavhõbe, plii, vask, tsink) ja orgaaniliste...

» Ohtlike ainete seire meres 2006. a.

Kokkuvõte2006. aasta mere ohtlike ainete seire proovid koguti räime puhul Kunda, Muuga ja Pärnu piirkonnast (Cu, Pb, Zn maksas; Hg lihastes; PCB, HCB, DDT, HCH lihastes). Ahvena proovid koguti...

» Ohtlike ainete seire meres 2005. a.

KokkuvõteVastavalt Eesti Riikliku Keskkonnaseire allprogrammi "Ohtlike ainete seire ja uuringud meres" ülesannetele analüüsiti 2005. aastal ohtlike ainete sisaldust Eesti rannikumerest, Liivi ja...

» Ohtlike ainete seire meres 2004. a.

Kokkuvõte2004. aasta seiretöö tulemused näitavad, et raskemetallide – kaadmium, elavhõbe, plii, vask, tsink – sisaldus organismides on üldiselt Liivi lahes mõnevõrra madalam kui Soome...

» Ohtlike ainete seire meres 2003. a.

Kokkuvõte2003. aastal analüüsiti ohtlike ainete sisaldust Läänemere avaosast, Liivi ja Soome lahest kogutud organismides. Raskemetallide (39 proovi, neist 30 ainult elavhõbe) ja orgaaniliste...

» Ohtlike ainete seire meres 2002. a.

Kokkuvõte2002. aasta mere ohtlike ainete seire raames analüüsiti raskemetallide sisaldust 26 ja orgaaniliste ühendite sisaldust 18 proovis. Proovid koguti Läänemere avaosast (räim), Soome...

» Ohtlike ainete seire meres 2001. a.

Kokkuvõte2001. aastal analüüsiti ohtlike ainete sisaldust Liivi ja Soome lahe organismides. Raskemetallide (24 proovi) ja orgaaniliste saasteainete (15 proovi) kontsentratsioonid määrati kalades...

» Ohtlike ainete seire meres 1999. a.

Kokkuvõte1999. aastal koguti raskemetallide sisalduse määramiseks põhjaloomade (Saduria entomon, Macoma balthica) ja räime proove. Organismides määrati raskemetallide (vask, plii, kaadmium,...

» Ohtlike ainete seire meres 1998. a.

KokkuvõteRiikliku mereseire allprogrammi "Ohtlikud ained" raames analüüsiti 1998. aastal naftasüsivesinike sisaldust merevees ja raskemetallide, polükloorbifenüülide (PCB) ning...

» Ohtlike ainete seire meres 1997. a.

KokkuvõteRiikliku Merevee seire alamprogrammi “Ohtlikud ained” raames analüüsiti 1997. aastal raskemetallide ja kloororgaaniliste süsivesinike sisaldust Läänemere organismides ja...

» Ohtlike ainete seire meres 1996. a.

Kokkuvõte1996. aastal määrati raskemetallide sisaldust Soome lahest (Tallinna ja Kunda lähedusest) ja Liivi lahe kirdeosast kogutud räimede erinevates kudedes ja organeis.Eesti rannikul on...

» Ohtlike ainete seire meres 1994. a.

Kokkuvõte1994. aastal mõõdeti toksiliste kloororgaaniliste ühendite sisaldusi Väinamere hallhüljeste organismis. Hülged püüti Väinamerest 1994. aasta septembris-oktoobris Saastna, Kiideva...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee