Asute siin: Avaleht Programmid Mereseire Rannikumere seireRannikumere seire

Alaprogrammi tutvustus


Rannikumere seire alaprogramm kuulub mereseire allprogrammi ja hõlmab rannikumere seisundi jälgimise hüdrokeemiliste, hüdrobioloogiliste, hüdromorfoloogiliste näitajate kaudu. Seirejaamade võrgustik on kohandatud vee raamdirektiivi nõuetele vastavaks ning võimaldab hinnata rannikumeres eristatavate veekogumite seisundit. Vastavalt vee raamdirektiivile jaguneb seire operatiiv-, ülevaate- ja uurimuslikuks seireks.  Operatiivseire ülesandeks on andmete kogumine veekogumite kohta, kus on põhjust eeldada seisundi mittevastavust keskkonnaalastele eesmärkidele. Ülevaateseiret viiakse läbi andmete kogumiseks veekogumite seisundi pikaajaliste muutuste kohta looduslikes tingimustes ning inimmõjust tingitud pikaajaliste muutuste jälgimiseks. Uurimusliku seire eesmärgiks on piirtasemete ületamise ja seisundi eesmärkidele mittevastavuse põhjuste väljaselgitamine, reostuse ulatuse ja mõju väljaselgitamine. Erinevate seiretüüpide kirjeldused ning seirejaamade valiku põhimõtted, seiresagedus ja määratavate parameetrite valim on toodud vee raamdirektiivi (ehk veepoliitika raamdirektiivi) tekstis.

Operatiivseiret viiakse läbi neljas rannikumere veekogumis - Narva-Kunda, Muuga-Tallinna-Kakumäe, Haapsalu ja Pärnu veekogumis. Seiretöödel kasutatavad meetodid põhinevad valdavalt rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikatel ja järgivad rahvusvaheliselt ja Läänemere teistes riikides (ka HELCOM COMBINE jaoks) aktsepteeritud metoodikaid. Operatiivseire raames määratakse järgmised parameetrid ja arvutatakse järgmised indeksid:

  • Fütoplankton: klorofüll (chl a), liigiline koosseis, arvukus, biomass (erinevate taksonoomiliste üksuste kaupa);
  • Zooplankton: liigiline koosseis; arvukus, biomass (erinevate taksonoomiliste üksuste kaupa); 
  • Põhjataimestik: põhjareljeef (kajaloega), keskkonna parameetrid (hapnikusisaldus, veetemperatuur põhjalähedases kihis, vee läbipaistvus, põhja iseloom, lahtise sette hulk jt), põhjataimestiku liigiline koosseis ja biomass (sh biomassi jaotus transektil), katvus, põhjataimestiku sügavuslevik, põisadru sügavuslevik, mitmeaastaste liikide hulk ja üheaastaste/mitmeaastaste liikide osakaal, FDI (põhjataimestikuvööndi elupaigalise mitmekesisuse indeks);
  • Põhjaloomastik: liigiline koosseis, biomass (kuivkaaluna), taksonite ja üldarvukus, esinemissagedus, indeksid (ZKI-põhjaloomastiku koondindeks, KPI - kõvade põhjade indeks);
  • Hüdrokeemia: temperatuur, soolsus, pH, NH4+, NO3-, NO2-, Nüld, PO43-, Püld, SiO4-Si, H2S.

Lisaks teostatakse rannikumere seire operatiivseire tööde raames Sillamäe piirkonnas Sillamäe jäätmehoidla saneerimisprojekti järelseiret. Sillamäe seirejaamades määratakse pH, elektrijuhtivus, veetemperatuur, vee läbipaistvus Secchi ketta abil, soolsus, kuivjääk, keemiline hapnikutarve KHTCr, raskmetallid (Sr, Ba, Cr, Zn), setteproovides määratakse kuivjääk; Nüld, Püld, Sr, Ba, Ra226, U, Th, Nb, Pb. Lisaks kogutakse ja analüüsitakse fütoplanktoni ja põhjaloomastiku proovid ning kirjeldatakse põhjataimestik juba eelnimetatud näitajate abil.

Võõrliikide seiret teostatakse rannikumere operatiivseire raames kahes rannikumere piirkonnas, mis jääb sama veekogumi piiresse (Muuga laht, Tallinna laht). Võõrliikide seire raames registreeritakse leitud võõrliigid (zooplankton ja põhjaloomastik, kalastik), antakse nende arvukus ja biomass ning kirjeldatakse arvukuse ja biomassi ning ruumilise leviku muutusi võrreldes varasemate aastatega. Kalade (ümarmudil) ja hiina villkäpp-krabi arvukus antakse CPUE (Catch Per Unit Effort, saak püügi kohta) kaudu.

Detailselt on rannikumere operatiivseire ja selle juurde kuuluvate seiretööde metoodikat kirjeldatud 2011. aasta rannikumere operatiivseire aruandes (vastutav täitja TÜ Eesti mereinstituut).

Ülevaateseiret viiakse läbi järgmistes veekogumites: Pakri laht, Hiiu madal, Väinameri, Liivi Laht, Soela väin, Eru-Käsmu laht. Neis seirejaamades viiakse seiret läbi rotatsiooni korras (kõik veekogumid peavad saama hinnatud kord hindamisperioodi, st 6 aasta jooksul) ja määratavateks näitajateks on:

  • Fütoplankton: klorofüll (chl a), liigiline koosseis, arvukus, biomass (erinevate taksonoomiliste üksuste kaupa);
  • Põhjataimestik: põhjareljeef (kajaloega), keskkonna parameetrid (hapnikusisaldus, veetemperatuur põhjalähedases kihis, vee läbipaistvus, põhja iseloom, lahtise sette hulk jt), põhjataimestiku liigiline koosseis ja biomass (sh biomassi jaotus transektil), katvus, põhjataimestiku sügavuslevik, põisadru sügavuslevik, mitmeaastaste liikide hulk ja üheaastaste/mitmeaastaste liikide osakaal, FDI (põhjataimestikuvööndi elupaigalise mitmekesisuse indeks);
  • Põhjaloomastik: liigiline koosseis, biomass (kuivkaaluna), taksonite ja üldarvukus, esinemissagedus, indeksid (ZKI-põhjaloomastiku koondindeks, KPI - kõvade põhjade indeks);
  • Hüdrokeemia: temperatuur, soolsus, pH, NH4+, NO3-, NO2-, Nüld, PO43-, Püld, SiO4-Si, H2S.

Põhjataimestiku iga-aastasteks seirekohtadeks on valitud transektid järgmistes piirkondades: Eru laht, Kõiguste laht, Küdema laht, Heinlaid. Põhjataimestiku seire iga-aastase ülevaateseire käigus määratakse samad näitajad, mis operatiivseire käigus ja ülevaateseire rotatsiooni alusel hinnatavates veekogumites. Sama kehtib põhjaloomastiku puhul.

Detailselt on rannikumere ülevaateseire ja selle juurde kuuluvate seiretööde metoodikat kirjeldatud 2011. aasta rannikumere operatiivseire aruandes (vastutav täitja TÜ Eesti mereinstituut).

Uurimusliku seirena on käsitletavad erinevad Keskkonnaministeeriumi poolt tellitavad uuringud (nt Nord Streami gaasitoru paigaldamistööde mõju uuringudTallinna lahe seisundi uuring, Matsalu ja Haapsalu lahe seisundi uuring jt).

Lisainfo:
scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Rannikumere seire 2016. a.

Rannikumere operatiivseire2016. aasta andmete põhjal klassifitseerusid Narva-Kunda lahe ja Pärnu lahe veekogumid veekvaliteedi ökoloogilise seisundi klassi „kesine“. Muuga-Tallinna-Kakumäe...

» Rannikumere seire 2015. a.

Rannikumere veekogumitest klassifitseerusid Narva-Kunda laht, Muuga-Tallinna-Kakumäe laht, Pärnu laht ja Väinameri ökoloogilise seisundi klassi "kesine". Haapsalu ja Matsalu lahe veekogumi...

» Rannikumere seire 2014. a.

Operatiivseire veekogumitest saavutas 2014. aastal kõrgeima hinnangu Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe veekogum, klassifitseerudes vastavalt määruses esitatud klassipiiridele klassi "hea". Määruse...

» Rannikumere seire 2013. a.

Määruses kehtivate klassipiiride põhjal oli operatiivseire veekogumitest Muuga-Tallinn-Kakumäe lahe, Narva-Kunda lahe ja Pärnu lahe rannikuvee ökoloogiline "kesine". Haapsalu laht püsib...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee