Asute siin: Avaleht Programmid Mereseire Rannikumere seireRannikumere seire

Tutvustus


Rannikumere seire kuulub mereseire allprogrammi ja hõlmab rannikumere seisundi jälgimise hüdrokeemiliste, hüdrobioloogiliste, hüdromorfoloogiliste näitajate kaudu. Seirejaamade võrgustik on kohandatud vee raamdirektiivi nõuetele vastavaks ning võimaldab hinnata rannikumeres eristatavate veekogumite seisundit. Vastavalt vee raamdirektiivile jaguneb seire ülevaate-, operatiiv- ja uurimuslikuks seireks. 
Ülevaateseiret viiakse läbi andmete kogumiseks veekogumite seisundi pikaajaliste muutuste kohta looduslikes tingimustes ning inimmõjust tingitud pikaajaliste muutuste jälgimiseks. Ülevaateseire püsiseire ülesandeks on andmete kogumine veekogumite kohta, kus on põhjust eeldada seisundi mittevastavust keskkonnaalastele eesmärkidele. Operatiivseire ja uurimuslik seire teostatakse täienduseks ülevaateseirele eesmärgiga täpsustada veekogumi seisundi eesmärkidele mittevastavuse põhjused, reostuse ulatus ja mõju ning kavandada tervendusmeetmed. Erinevate seiretüüpide kirjeldused ning seirejaamade valiku põhimõtted, seiresagedus ja määratavate parameetrite valim on toodud vee raamdirektiivi (ehk veepoliitika raamdirektiivi) tekstis.

Ülevaate püsiseiret viiakse läbi neljas rannikumere veekogumis - Narva-Kunda, Muuga-Tallinna-Kakumäe, Haapsalu ja Pärnu veekogumis. Seiretöödel kasutatavad meetodid põhinevad valdavalt rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikatel ja järgivad rahvusvaheliselt ja Läänemere teistes riikides (ka HELCOM) aktsepteeritud metoodikaid. Püsiseire raames määratakse järgmised parameetrid ja arvutatakse järgmised indeksid:

  • Fütoplankton: klorofüll (chl a), liigiline koosseis, arvukus, biomass (erinevate taksonoomiliste üksuste kaupa);
  • Zooplankton: liigiline koosseis; arvukus, biomass (erinevate taksonoomiliste üksuste kaupa); 
  • Põhjataimestik: põhjareljeef (kajaloega), keskkonna parameetrid (hapnikusisaldus, vee tihedus, elektrijuhtivus, veetemperatuur põhjalähedases kihis, vee läbipaistvus, põhja iseloom, lahtise sette hulk jt), põhjataimestiku liigiline koosseis ja biomass (sh biomassi jaotus transektil), katvus, põhjataimestiku sügavuslevik, põisadru sügavuslevik, mitmeaastaste liikide hulk ja üheaastaste/mitmeaastaste liikide osakaal, indeksid EPI (Eesti põhjataimestiku indeks) ja revideeritud ja uuendatud põhjataimestiku indeksid (EPI1), EPI2, HPO, PCF ja põhjataimestiku ökoloogiline kvaliteedisuhe (ÖKS);
  • Põhjaloomastik: liigiline koosseis, biomass (kuivkaaluna), taksonite ja üldarvukus, esinemissagedus, indeks (ZKI-põhjaloomastiku koosluse indeks);
  • Hüdrokeemia: temperatuur, soolsus, pH, NH4+, NO3-, NO2-, Nüld, PO43-, Püld, SiO4-Si, H2S.
  • Lisaks teostatakse rannikumere seire püsiseire tööde raames kord kuueaastase perioodi jooksul Sillamäe piirkonnas Sillamäe jäätmehoidla saneerimisprojekti järelseiret.  Sillamäe seirejaamades määratakse pH, elektrijuhtivus, veetemperatuur, vee läbipaistvus Secchi ketta abil, soolsus, kuivjääk, keemiline hapnikutarve KHTCr, raskmetallid (Sr, Ba, Cr, Zn), setteproovides määratakse kuivjääk; Nüld, Püld, Sr, Ba, Ra226, U, Th, Nb, Pb. Lisaks kogutakse ja analüüsitakse fütoplanktoni ja põhjaloomastiku proovid ning kirjeldatakse põhjataimestik juba eelnimetatud näitajate abil.

Võõrliikide seiret teostatakse rannikumere püsiseire raames. Registreeritakse leitud võõrliigid (zooplankton ja põhjaloomastik, kalastik), antakse nende arvukus ja biomass. Kord kuue aasta jooksul kirjeldatakse arvukuse ja biomassi ning ruumilise leviku muutusi võrreldes varasemate aastatega. Kalade (ümarmudil) ja hiina villkäpp-krabi arvukus antakse CPUE (Catch Per Unit Effort, saak püügi kohta) kaudu.

Ülevaateseiret viiakse läbi järgmistes veekogumites: Hara laht, Kolga laht, Eru-Käsmu laht, Pakri laht, Hiiu madal, Väinameri, Liivi Laht, Soela väin, Kihelkonna laht, Kassari-Õunaku rannikuvesi, Matsalu laht, Väike Väin.  Nende rannikuveekogumite seirejaamades viiakse seiret läbi rotatsiooni korras (kõik veekogumid peavad saama hinnatud kord 6-aastase hindamisperioodi jooksul) ja määratavateks näitajateks on:

  • Fütoplankton: klorofüll (chl a), liigiline koosseis, arvukus, biomass (erinevate taksonoomiliste üksuste kaupa);
  • Põhjataimestik: põhjareljeef (kajaloega), keskkonna parameetrid (hapnikusisaldus, vee tihedus, elektrijuhtivus, veetemperatuur põhjalähedases kihis, vee läbipaistvus, põhja iseloom, lahtise sette hulk jt), põhjataimestiku liigiline koosseis ja biomass (sh biomassi jaotus transektil), katvus, põhjataimestiku sügavuslevik, põisadru sügavuslevik, mitmeaastaste liikide hulk ja üheaastaste/mitmeaastaste liikide osakaal, indeksid EPI (Eesti põhjataimestiku indeks) ja revideeritud ja uuendatud põhjataimestiku indeksid (EPI1), EPI2, HPO, PCF ja põhjataimestiku ökoloogiline kvaliteedisuhe (ÖKS);
  • Põhjaloomastik: liigiline koosseis, biomass (kuivkaaluna), taksonite ja üldarvukus, esinemissagedus, indeks (ZKI-põhjaloomastiku koosluse indeks);
  • Hüdrokeemia: temperatuur, soolsus, pH, NH4+, NO3-, NO2-, Nüld, PO43-, Püld, SiO4-Si, H2S.

Põhjataimestiku iga-aastasteks seirekohtadeks on valitud transektid järgmistes piirkondades: Eru, Aegna, Küdema, Kõiguste, Liu, Pasilaid. Põhjataimestiku seire iga-aastase ülevaateseire käigus määratakse samad näitajad, mis püsiseire käigus ja ülevaateseire rotatsiooni alusel hinnatavates veekogumites. Sama kehtib põhjaloomastiku puhul.

Detailselt on rannikumere ülevaate püsi-, ülevaateseire ja selle juurde kuuluvate seiretööde metoodikat kirjeldatud mereseire allprogrammis ja selle lisades.

Lisainfo:
scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Rannikumere seire 2017. a.

» Rannikumere seire 2016. a.

Rannikumere operatiivseire2016. aasta andmete põhjal klassifitseerusid Narva-Kunda lahe ja Pärnu lahe veekogumid veekvaliteedi ökoloogilise seisundi klassi „kesine“. Muuga-Tallinna-Kakumäe...

» Rannikumere seire 2015. a.

Rannikumere veekogumitest klassifitseerusid Narva-Kunda laht, Muuga-Tallinna-Kakumäe laht, Pärnu laht ja Väinameri ökoloogilise seisundi klassi "kesine". Haapsalu ja Matsalu lahe veekogumi...

» Rannikumere seire 2014. a.

Operatiivseire veekogumitest saavutas 2014. aastal kõrgeima hinnangu Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe veekogum, klassifitseerudes vastavalt määruses esitatud klassipiiridele klassi "hea". Määruse...

» Rannikumere seire 2013. a.

Määruses kehtivate klassipiiride põhjal oli operatiivseire veekogumitest Muuga-Tallinn-Kakumäe lahe, Narva-Kunda lahe ja Pärnu lahe rannikuvee ökoloogiline "kesine". Haapsalu laht püsib...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee