Asute siin: Avaleht Programmid Põhjavee seire Reostatud põhjavesi (tööstuspiirkond)Reostatud põhjavesi (tööstuspiirkond)

Alaprogrammi tutvustus


Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavee kvaliteedi seire raames viidi algselt paralleelselt läbi kahe projekti:

  • raskmetallid Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavees
  • Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seire


Raskmetallid Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavees

Raskmetallide seiret põhjavees viidi läbi Kunda linnas ja Ida-Virumaal läbi aastatel 1996-1998. Seire eesmärgiks oli kambrium-vendi põhjavee (ka erinevate veekihtide) raskmetallidega reostatuse selgitamine Kirde-Eestis. Seireprogrammi käigus püüti ka selgitada baariumi (Ba) sisalduse muutlikkuse sõltuvust vees esineva sulfaatiooni (SO42-) kontsentratsioonist. Vaatluskaevude massiivi valiti vaid need kaevud, millede vees oli raskmetallide sisaldus olnud mõnede varasemate analüüside järgi suurem või lähedane LPK-le (LPK - lubatud piirkontsentratsioon).

Veeproove koguti raskmetallide sisalduse määramiseks kuuest  vaatluskaevust Kundas ja kuueteistkümnest vaatluskaevust Ida-Virumaal üldreeglina neli korda aastas. Keemilised analüüsid tehti OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laboris. Proovides määrati Ba, B, SO42-, Cl-, Cd, Cr, Mn, As, Pb, Hg, Ni ja Zn sisaldused.

Kuna kindlakstehtud raskmetallide (välja arvatud baarium) kontsentratsioonid veeproovides osutusid tühisteks, lõpetati raskmetallide seire, kuid jätkati baariumi sisalduse uuringuid põhjavees eraldi alaprogrammina Kambriumi-Vendi veeladestiku looduslik saastatus (baariumi määrangud kambriumi-vendi veekompleksi põhjavees), eesmärgiga saada informatsiooni baariumi osas lubatud piirkontsentratsiooni ületavate veekihtide kohta ka mujal Eestis.

Raskmetallisaaste seiretöid teostas OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse tellimisel AS Maves (projektijuht Indrek Tamm), baariumiuuringud on toimunud OÜ Tartu Keskkonnauuringud ja TÜ geoloogia instituudi koostöös.

(allikas: Kirde-Eesti ja Kunda kambrium-vendi põhjavee raskmetallide seire aastatel 1996-1998, AS Maves; Kirde-Eesti ja Kunda põhjavee raskemetallide seire 1997, AS Maves)

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Reostatud põhjavesi (tööstuspiirkond) 2003. a.

Aruanded 

» Reostatud põhjavesi (tööstuspiirkond) 2002. a.

Aruanded 
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee