Asute siin: Avaleht Programmid Põhjavee seire Põhjavee makro- ja mikroelementide uuring ja seirePõhjavee makro- ja mikroelementide uuring ja seire

Alaprogrammi tutvustus

Põhjavee mikroelementide seire raames on seni läbi viidud kaks erinevate mikrolementide sisaldusi põhjavees selgitavat projekti:

  • baariumi-määrangud kambriumi-vendi põhjavees;
  • fluoriidid devoni ladestu kivimite väljakiildumisala põhjavees, Kesk- ja Lääne-Eesti põhjavees.


Baariumi-määrangud kambriumi-vendi põhjavees

Põhjavee mikroelementide seire raames jätkati 1999. aastast alates vastavalt Kirde-Eesti põhjavee raskmetallide sisalduse uuringute tulemustele põhjavee baariumisisalduse uurimist.

Proove võeti nii Voronka kui ka Gdovi põhjaveekihist, et selgitada baariumisisalduse vertikaalset muutlikkust. Puurkaevude pindalaline asetus valiti selline, et oleks võimalik korrektselt piiritleda anomaalselt kõrge baariumisisaldusega ala lääne- ning lõunapiiri. Igas punktis prooviti Voronka ja Gdovi põhjaveekihti, et selgitada baariumisisalduse vertikaalset muutlikkust. Igast puurkaevust määrati kohapeal põhjavee temperatuur, pH, Eh ning põhjavee elektrijuhtivus. Veeproovid analüüsiti OÜ Tartu Keskkonnauuringute laboris, kus määrati kuivjääk, pH, aluselisus, NH4+, NO2-, NO3-, Cl-, SO42-, HCO3-, Ca2+, Mg2+, Feüld, K+, Na+, Si, Al, Ba, Mn.

Baariumiuuringute vajalikkuse tingis Eesti riikliku keskkonnaseire programmi raames 1996. aastal Ida-Virumaa tööstuspiirkonnas avastatud sügavate (120...270 m) kambriumi-vendi (Cm-V) põhjaveekompleksi vett tarbivate puurkaevude vee anomaalselt kõrge baariumisisaldus. Kõrvutades uurimistulemusi endise Eesti joogivee standardiga selgus, et Cm-V põhjaveekompleksi proovides ületas baariumisisaldus kolmes proovivõtukohas 2-13 korda standardiga lubatud piirväärtuse 0,7 mg/l (EL joogiveedirektiiviga 98/83/EC kehtestatud piirväärtus on veelgi väiksem). Projekti eesmärgiks oli täpsustada anomaalselt kõrgete baariumisisalduste ruumilist levikut kambriumi-vendi põhjaveekompleksi vees.

Välitööd, proovivõtu ja proovide toomise laborisse teostas TÜ Geoloogia Instituut, seireprogrammi vastutavaks täitjaks oli OÜ Tartu Keskkonnauuringud (Mae Kivistik).

Fluoriidid devoni ladestu kivimite väljakiildumisala põhjavees.

Lisaks baariumile on mikroelementide uuringute raames läbi viidud ka kõrgenenud fluoriidisisaldusega põhjavee seiret. Ajaliste muutuste jälgimiseks võeti veeproovid vähemalt kolmel korral erinevate tarbimistega perioodidel. Veeproovides määrati 7 põhikomponenti (Na+, K+, Ca2+, Mg2+,HCO3-, SO42-, Cl-), ning vee kvaliteedi seisukohalt olulised komponendid N-ühendid, F-, Feüld. Kohapeal määrati vee keskkonnatingimused (pH, temperatuur, elektrijuhtivus).

Kirjeldatava seireprojekti läbiviimise vajalikkus on põhjendatud tervisekaitset ja joogivee kvaliteeti puudutavate seadusandlike aktide nõuete järgimisega. Fluoriidid (F-) on tänu oma tähtsale füsioloogilisele rollile olnud pikka aega teadusliku diskussiooni keskmes. Nende kasulik mõju hambakaariese vähendajana on sama tuntud kui toksilisus ja sellest tulenevad haigused kõrgete kontsentratsioonide korral. Erinevalt paljudest teistest vajalikest elementidest omistab inimorganism märkimisväärse koguse fluori just joogivee kaudu. Eesti sotsiaalministri määrusega (RTL, 20.01.2003, 9, 100) ja Maailma Tervishoiu Organisatsiooni poolt kehtestatud piirkontsentratsiooni (1,5 mg/l) ületavaid looduslikke fluoriidisisaldusi esineb kõigis Eesti veekompleksides. Siluri-ordoviitsiumi veekompleksis jäävad fluoriidi sisaldused Põhja- ja Ida-Eestis valdavalt lubatud normi piiresse, anomaalselt kõrged väärtused kontsentreeruvad valdavalt Lääne- ja Kesk-Eestisse.

Lisaks on toimunud keemilise koostise uuring selgitamaks boori ja fluoriidide looduslikke sisaldusi siluri-ordoviitsiumi ja kesk-alam-devoni-siluri veekompleksides uurimaks nimetatud elementide levikupilti ning hüdrogeokeemilisi seoseid. Seire hõlmas mitmeid töötavaid tarbekaeve, mis valiti selliselt, et haarata võimalikult ühtlaselt piirkondi, kus vastavad veekompleksid olid olulisteks veevarustusallikateks. Puurkaevude valikul lähtuti ka varasematest töödest, millede tulemused viitasid kõrge fluoriidisisaldusega põhjavee esinemisele eelkõige Lääne- ja Kesk-Eestis.

Nii fluoriidide kui ka boori esinemine põhjavees sõltub suurel määral vees lahustunud põhikomponentide vahekorrast, ning et mõlemad uuritud elemendid käituvad hüdrogeokeemiliselt sarnaselt. Fluoriidisisalduse sõltuvust vee keemilisest tüübist D2-1-S veekompleksis väljendab. Kõrged F-sisaldused (kuni 2,9 mg/l) on iseloomulikud HCO3-Na-tüüpi veele ning kõige vähem esineb fluoriide Ca-rikkas põhjavees, sest sellises vees on piisavalt Ca-ioone, et fluoriidi vesilahusest välja setitada. Samasugune seos eksisteerib ka  põhjavee boorisisalduse ja vee keemilise tüübi vahel.
Seiretulemused aitavad piiritleda anomaalselt kõrge fluoriidisisaldusega piirkondi ning leida ja rakendada leevendusmeetodeid (nt puurkaevu rajamisel pöörata tähelepanu puurkaevu ehituse ja töörežiimi seostele fluoriidisisaldusega väljapumbatavas vees).

(allikas: riikliku keskkonnaseire programmi põhjavee seire allprogrammi makro- ja mikroelementide uuringute aruanded 2002-2007, Tartu Ülikool)

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Põhjavee makro- ja mikroelementide uuring ja seire 2007. a.

KokkuvõteUuriti 25 Kesk-Eesti kesk-alam-devoni ja siluri veekompleksist põhjavett võtvate tarbepuurkaevude vee keemilist koostist, et selgitada F ja B sisaldust nn segatud põhjavees. Kõrge F ja...

» Põhjavee makro- ja mikroelementide uuring ja seire 2006. a.

Töö käigus koondati ühtsesse andmebaasi viimase 5 aasta vee erikasutuslubadejärgse põhjavee keemilise seire olemasolevad tulemused, et neid saaks siduda keskkonnaregistris oleva riikliku...

» Põhjavee makro- ja mikroelementide uuring ja seire 2005. a.

KokkuvõteSeire käigus võeti siluri-ordoviitsiumi veekompleksist 46 veeproovi. Proovid võeti puurkaevu proovivõtu kraanist vahetult puurkaevu suudme kohalt. Kohapeal määrati kaevust pumbatava...

» Põhjavee makro- ja mikroelementide uuring ja seire 2004. a.

Kokkuvõte2004. aastal viidi seiretööd läbi viies Torma valla töötavas tarbekaevus. Torma pargi puurkaevu vees püsis fluoriidide sisaldus kogu seireperioodi jooksul tasemel 2,4–2,5 mg/l,...

» Põhjavee makro- ja mikroelementide uuring ja seire 2002. a.

Kokkuvõte2002. aasta seiretöö "Baariumi-määrangud kambriumi-vendi põhjavees" raames valiti puurkaevude pindalaline asetus selline, et oleks võimalik korrektselt piiritleda anomaalselt kõrge...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee