Asute siin: Avaleht Programmid Kompleksseire Kompleksseire Saarejärvel ja VilsandilKompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil

Allprogrammide tutvustus

Kompleksseire eesmärk on hinnata õhusaaste mõju ökosüsteemidele lähtudes rahvusvahelise õhusaaste kauglevi konventsiooni (Genfi konventsioon) seireprogrammist ja käsiraamatust (Manual for Integrated Monitoring). Lähtuvalt seireprogrammist ja metoodikast on kompleksseire eesmärk väikeökosüsteemi bioloogiliste, hüdroloogiliste, keemiliste ja füüsikaliste näitajate pikaajaline jälgimine, et selgitada looduslike, kliimamuutuste ja õhusaaste ning muu inimtegevuse mõju aineringele. Valitud väikeste terviklike ökosüsteemide seisundi muudatuste põhjuslikud seosed keskkonnateguritega võimaldavad modelleerida ökosüsteemide seisundeid ja muutusi.

Konventsioonist tulenevate kohustuste täitmiseks loodi Eestis 1994. aastal kaks kompleksseire ala - Vilsandi kompleksseire ala EE01 ja Saarejärve intensiivala EE02. Enamik kompleksseire programmi kuuluvate seire alamprogrammide seire toimub kompleksseire programmi osana, erandiks on õhuseire, mida teostatakse mõlemal kompleksseire alal välisõhu seire programmi osana ning Saare järve hüdrobioloogiline ja –keemiline seire, mida teostatakse väikejärvede seire osana. Õhuseire toimub igal aastal, väikejärvede seire kord viie aasta kohta.

Vilsandi seirealal asuv õhuseriejaama kuulub taustajaamana ka ka EMEP (The European Monitoring and Evaluation Programme) võrgustikku.

Kompleksseire Saarejärvel

Saarejärve kompleksseire ala paikneb Jõgeva maakonnas, Saare vallas, Saare järve valgalal (332 ha), kus 1994.a. rajati kokku 30 kompleksseire alamprogrammide täitmisega seotud seirejaama. Enamik programme täidetakse võrdlevana nii seirealale jäävas männikus kui kuusikus.

Saarejärve kompleksseire ala on rajatud seire intensiivalana, kus piisavate rahaliste vahendite korral oleks võimalik täita kõiki kompleksseire käsiraamatus määratud alamprogramme ökosüsteemi seisundi hindamiseks. Saarejärve kompleksseire läbiviijaks oli kuni 2016. aastani IM Saare, alates 2016. on läbiviijaks Eesti Keskkonnauuringute Keskus.

Igapäevaselt registreeritakse sademed, oja veetase, vooluhulk ja temperatuur ning järve veetase jäävabal ajal. Kord kahe nädala tagant (sademete olemasolul) analüüsitakse avamaa sadeveed ning sademed võrastiku alt. Pinnavee proov võetakse ühest sissevoolust voolu olemasolu korral kord kuus. Kord kuus (sademete olemasolul) analüüsitakse ka tüveveed ja võetakse mulla nõrgvee proovid (10 cm ja 40 cm sügavuselt). Kord nelja aasta kohta tehakse põhjavee analüüsid koos temperatuuri ja veetaseme mõõtmisega. 5-aastase intervalliga viiakse läbi sammalde ja mulla keemiline analüüs.

Bioloogilisest programmidest tehakse kord aastas erivanuseliste okaste ja varise keemiline analüüs, tselluloosi ning varise lagunduskatsed, määratakse metsakahjustused ning õhu rohevetikad. Lisaks määratakse kord nelja aasta kohta Al ja raskemetallid okaspuude peenjuurtes, kord kolme aasta kohta tüve epifüütide koosseisu ning kord viie aasta kohta okaspuude bioelemente ja fenoloogiat ning tehakse linnustiku ja taimestiku inventuur. Taimkatte struktuuri ja liigilist koosseisu hinnatakse kord 10-20 aasta kohta (viimati 2013).

Kompleksseire Vilsandil

Vilsandi puhul on tegemist biomonitooringualaga – puudub valgala, mistõttu ei saa hinnata koosluse väljundvoogusid. Kompleksseire ja EMEP tulemuste analüüs kinnitavad väidet, et Vilsandi seireala peegeldab oma saastefooni näitajatega Lääne-Euroopas aset leidvaid muutusi.

Vilsandi kompleksseirealal viib seiretöid läbi OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus.

Igapäevaselt registreeritakse sademed ja temperatuur. Kord kahe nädala (sademete olemasolul) tagant analüüsitakse avamaa sadeveed männiku võrastiku alt ning kord kuus tüveveed ja mulla nõrgvesi (proovid 17 cm ja 35 cm sügavuselt). 5-aastase intervalliga viiakse läbi sammalde ja mulla keemiline analüüs.

Bioloogilisest programmidest tehakse kord aastas erivanuseliste okaste ja varise keemiline analüüs, tselluloosi ning varise lagunduskatsed ja määratakse metsakahjustused. Lisaks määratakse kord kolme aasta kohta tüve epifüütide koosseisu ning kord viie aasta kohta puude bioelemente ning taimkatte koosseisu.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2017. a.

2017. aastal jätkus kompleksseire läbiviimine EKUK töötajate poolt Vilsandi ja Saarejärve seirealadel. Aasta algus oli kuiv ja raskendas osade proovide kogumist. Vilsandil sadas avamaal aasta...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2016. a.

Kompleksseiret Eestis, kahel seirealal, Saarejärvel ja Vilsandil on läbi viidud juba 21 aastat. Alates 2016. aasta algusest on mõlema seire teostajaks EKUK. Vilsandil sadas 2016. aasta...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2015. a.

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2014. a.

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2013. a.

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2012. a.

Saarejärve kokkuvõteKeskmisest vähem esines sademeid üheksal kuul, vaid mais, juulis ja septembris ületasid kuusummad 1995–2009 aasta keskmisi. Saare järve veetase ületas seireperioodi...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2011. a.

KokkuvõteSaarejärveSaarejärvel oli seireaasta 2011 suhteliselt kuiv. Sademete vähesuse tõttu jäi Saare järve veetase kogu 2011. aasta jooksul keskmisest madalamaks. Õhusaastega seostatavad...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2010. a.

KokkuvõteSaarejärve2010. aasta oli Saarejärvel suhteliselt sademeterikas. Seirealalt koguti 101 sadevete, mulla nõrgvete, pinnavee ja põhjavee proovi, 24 kõdu ja mineraalmulla ning 10 okka- ja...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2009. a.

KokkuvõteSaarejärveAasta oli Saarejärvel suhteliselt sademeterikas. Saare järve I sissevool töötas kokku 297 päeva. 15 aastase seireperioodi madalaimad näitajad olid nii avamaa sademetes kui...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2008. a.

KokkuvõteSaarejärveKokku analüüsiti 137 proovi (54 sadevee, 32 mullavee, 19 pinnavee ja 16 kuivmassi proovi). Talveoludest sõltuvalt osutus metsakõdu lämmastiku talvise mineraliseerumise...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2007. a.

KokkuvõteSaarejärve2007. aasta sademete aastasumma oli kõrgem kui senised seireaastate keskmised. Pinnavett jõudis I valgala kaudu Saare järve samuti keskmisest rohkem. Sadevetes oleva sulfaatse...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2006. a.

Kokkuvõte2006. aastal teostati Saarejärvel kompleksseiret 13 allprogrammi raames. 2006. aasta oli Saarejärvel keskmisest kuivem. Sademetes on sulfaatse väävli sisaldus perioodil 1995-2006...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2005. a.

KokkuvõteKompleksseire SaarejärvelSulfaatse väävli ning ammoniaaklämmastiku koormus avamaal olid 2005. aastal seireperioodi madalaimad. Kaltsiumi sadestunud koormus oli samuti suhteliselt madal,...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2004. a.

KokkuvõteKompleksseire Saarejärvel2004. aastal jätkati Saarejärve valgalal kompleksseiret kümnendat aastat. Aasta oli Saarejärvel sademeterohke, avamaal mõõdeti aasta jooksul 862 mm sademeid,...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2003. a.

KokkuvõteKompleksseire Saarejärvel2003. aastal viidi kompleksseiret Saarejärvel läbi juba üheksandat korda. Alates 1998. aastast on avamaa sademete sulfaatse väävli aasta keskmine sisaldus...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2002. a.

KokkuvõteKompleksseire Saarejärvel2002. aasta oli kompleksseire projekti kaheksas aasta Saarejärve seirealal. Alates 1998. aastast on avamaa sademete keskmine sulfaatse väävli aastasisaldus...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2001. a.

KokkuvõteKompleksseire Saarejärvel2001. aasta oli Saarejärvel kompleksseire programmi täitmise seitsmes aasta. Aasta oli erakordselt sademeterohke, nii mõõdeti avamaal 917 mm sademeid....

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2000. a.

KokkuvõteKompleksseire SaarejärvelKompleksseire rahvusvahelise korralduse kohaselt oli 2000. aasta viieaastase sammuga korduv intensiivuuringute aasta, kus täidetakse kõiki programme ja...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 1999. a.

Kokkuvõte1999. aastal käivitusid uute kompleksseirealadena Karula ja Soomaa tugijaamad.Karula tugijaama juurde rajati rahvusvahelise metsaseire III astme nõuetele vastav püsiala (männikus)....

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 1998. a.

KokkuvõteKompleksseire Saarejärvel1998. aastal teostati kompleksseire käigus Saarejärvel erinevaid seireid. Linnustiku seire teostati 10 ha suurusel alal metsamaastikul ja Saare järve...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 1997. a.

KokkuvõteKompleksseire SaarejärvelSaarejärve õhukeemia seire raames 1997. aastal registreeritud andmed SO2 ja NOx-ide osas näitasid madalaid foonilisi väärtusi: mõõtmisperioodi keskmine SO2...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 1996. a.

KokkuvõteKompleksseire SaarejärvelPisiimetajate inventuuri raames paigaldati näriliste vaatlusalale (jaam 123) oktoobri alguses 100 lõksu transektina männiku püsialalt (jaam 111) kuusiku...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee