Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire Rähnide seireRähnide seire

Alaprogrammi tutvustus


Rähnide seiret on riikliku keskkonnaseire raames läbi viidud alates 2007. aastast. Rähnide seire eesmärgiks on rähnipopulatsioonide seisundi jälgimine. Seire tulemustel on kaks põhilist rakendusvõimalust. Esiteks liigikaitseline rakendus – uuritavate liikide ohustatuse ning arvukuse muutuste suuna ja ulatuse määramine (enamik rähniliike on kaitsealused), ning teiseks loodusliku mitmekesisuse ja selle muutuste hindamine – rähnide liigirikkus järgib metsade struktuurilist ja bioloogilist mitmekesisust.

Eestis tehakse seiret järgmistele liikidele:

  1. suur-kirjurähn (Dendrocopos major)
  2. roherähn (Picus viridis)
  3. hallrähn (Picus canus)
  4. musträhn (Dryocopus martius)
  5. valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos)
  6. tamme-kirjurähn (Dendrocopos medius)
  7. väike-kirjurähn (Dendrocopos minor)
  8. laanerähn (Picoides tridactylus)


Rähnide seire toimub püsiseirealadel, igal aastal 12 seirealal. Püsiseirealade väljavalikul on lähtutud peamiselt vaatlejate paiknemisest. Konkreetsete alade piiritlemisel eelistatakse juhuslikke piire ja alasid, mis paiknevad tervenisti majandusmetsas või kaitsealadel. Loendusmeetodina kasutatakse kaardistamist peibutusmeetodil, lisaks otsitakse rähnide pesi ja tehakse juhuvaatlusi. 

Peibutamiseks kasutatakse valgeselg-kirjurähni trummeldamist (2 minuti pikkune lõik), millele järgneb hallrähni laul (1 minut). Peibutamise järel registreeritakse viie minuti jooksul rähnide vastused. Peibutatakse üle kogu vaatlusala paigutatud punktides, nii et alal leiduv mets saaks tervikuna kaetud. Loendused viiakse läbi märtsi ja aprilli sobiva ilmaga hommikutundidel  - tuulevaikne, sademeteta, õhutemperatuur mitte alla –5ºC, ajavahemikul pool tundi enne päiketõusu kuni 4 tundi peale päikesetõusu. Osa seirealasid loendati kahel korral (üks loendus märtsis, teine aprillis), selgitamaks erinevate rähniliikide aktiivsusperioode, tegelikku arvukust ja esimese loenduse efektiivsust. Seiretulemuste alusel antakse iga seireala kohta seal kohatud rähniliikide pesitsusterritooriumite arv, poegade arv pesas ja diversiteet e. mitmekesisus.

Rähnide seiret viib läbi Keskkonnaamet.

(allikas: riikliku keskkonnaseire eluslooduse ja maastike seire allprogrammi rähnide seire alaprogrammi aastaaruanded 2007-2011)
scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Rähnide seire 2018. a.

2018. aastal toimusid rähnide loendused kaheteistkümnel seirealal. Seirealade kogupindala oli 294 km2, millest 70% moodustas metsamaa. 2018. aastal kaardistati seirealadel kokku 584 rähnide...

» Rähnide seire 2017. a.

2017. aastal toimusid rähnide loendused kaheteistkümnel seirealal. Seirealade kogupindala oli 445 km2, millest 62% moodustas metsamaa. Seirealadel kaardistati kokku 428 rähnide...

» Rähnide seire 2015. a.

2015. aastal toimusid rähnide loendused neljateistkümnel seirealal. Seirealade kogupindala oli 343,7 km2, millest 75,2% moodustas metsamaa. Seirealadel loendati 693 rähnide pesitsusterritooriumi...

» Rähnide seire 2014. a.

2014. aastal toimusid rähnide loendused 12 seirealal. Seirealadel loendati 539 rähnide pesitsusterritooriumi, millest 66% kuulus suur-kirjurähnile, 8% musträhnile, 7% valgeselg-kirjurähnile ja...

» Rähnide seire 2013. a.

2013. aastal jätkati rähniliste seirega valitud 5x5 km seireruutudes. Viimase 7 aasta andmete kohaselt on kõigi rähniliikide pesitsusterritooriumite arvus täheldatavad negatiivsed trendid,...

» Rähnide seire 2012. a.

Kokkuvõte2012. aasata korrastati 2007–2012 aasta rähnide seire ja inventuuri andmeid, ning katsetati punkt-distantsloendus metoodikale vastavaid statistilisi mudeleid asustustiheduse ja...

» Rähnide seire 2011. a.

Kokkuvõte2011. aastal toimusid loendused kahetistkümnel seirealal kogupindalaga 287,2 km2. Seirealadelt leiti kokku 371 rähniterritooriumi, millest suurem osa kuulus suur-kirjurähnile....

» Rähnide seire 2010. a.

Kokkuvõte2010. aastal toimusid loendused kaheteistkümnel seirealal.Seirealadel tuvastati 6 rähniliigi esinemine. Kõigi leitud liikide esinemine tehti kindlaks kolmel alal, väikseim ühelt alalt...

» Rähnide seire 2009. a.

Kokkuvõte2009. aastal toimusid loendused kaheteistkümnel seirealal. Seirealadel tuvastati 7 rähniliigi esinemine. Kõigi leitud liikide esinemine tehti kindlaks 1 alal, väikseim ühelt alalt...

» Rähnide seire 2008. a.

KokkuvõteSeirealadelt leiti kokku 658 rähniterritooriumi. Tuvastati 6 rähniliigi esinemine. Kõigi leitud liikide esinemine tehti kindlaks kuuel alal, väikseim ühelt alalt leitud liikide arv oli...

» Rähnide seire 2007. a.

Kokkuvõte2007. aastal toimusid loendused üheksal seirealal, kogupindalaga 212,2 km2. Seirealade paiknesid Saaremaal, Läänemaal, Lääne- Virumaal, Raplamaal, Pärnumaal, Valgamaal ja Võrumaal....
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee