Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seireOhustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire

Alaprogrammi tutvustus


Ohustatud taimekoosluste seire hõlmab loopealsete, nõmmede, pärisaruniitude, luhaniitude, rannaniitude, arumetsade, rabade ja madalsoode taimekoosluste seiret. Seirealade valikul on lähtutud põhimõttest, et need esindaks nii inimmõjuga kui ka olulise inimmõjuta taimekooslusi.

Taimekoosluste, sealhulgas nn elupaigatüüpide seire riikliku vajaduse määravad kahest rahvusvahelisest leppest tulenevad kohustused:


• laiemas käsitluses Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon;
• kitsamas lähenduses Euroopa Liidu looduslike elupaikade direktiiv (92/43 EEC), mille lisades olevaid elupaiku tuleb kaitsta ja nende seisundit jälgida.

Haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire alamprogramm alustas 1993. aastal, mil koostati tööde kava ja kooskõlastati temaatilised allprojektid. 2005. aastal võeti ohustatud taimekoosluste seire allprogrammis kasutusele uus seiremetoodika, mille eesmärk on anda ülevaade Natura 2000 alade ja elupaigatüüpide seisundist. Vaatlustel lähtutakse seisundi hinnangust, mis annab ülevaate kooslusse kuuluvate haruldaste ja ohustatud liikide, nende populatsioonide ja koosluste endi kui terviku seisundi kohta. Seire käigus täidetakse seiretööde läbiviija poolt vastavale kooslusetüübile väljatöötatud andmevorm, kuhu muuhulgas märgitakse uuritava ala looduskaitseline väärtus, hinnang funktsioonide säilimisele, ala ohustatusele, olemasoleva inimmõju laad ja tugevus jne.
Kirjeldatud seisundiseire meetodil on koosluste seiret läbi viidud alates 2005. aastast. Eesmärgiks on võimalikult ulatusliku ülevaate saamine ohustatud ja haruldaste taimekoosluste seisundist.

Selline seiremeetod annab pideva ülevaate elustiku seisundist- milliste liikide ja koosluste seisund on stabiilne, millistel paranev ja millistel halvenev. Lisaks võimaldab seisundiseire varakult teada anda olulistest muudatustest eluslooduses, hoiatada ohtlikest tendentsidest või mõjuritest, mis võivad viia liikide või koosluste kadumiseni.

2010. aastast alustati metsaelupaikade seires uue seiremetoodika (Liira, J. 2009. Olemasolevate koosluste seiremetoodikate hindamine ning soovitusi Natura 2000 elupaikade seisundi seiremetoodika edendamiseks) kasutuselevõttu. Uus metoodika keskendub erinevate seiremeetodite kombineerimisele ning nende omavahelise ühtluse tagamisele. Esmalt keskenduti metsakoosluste seiremeetodi uuendamisele. Metsakoosluste seisundi seiramise metoodika koosneb järgmistest etappidest:


• seiratava kooslustüübi defineerimine erinevate klassifikatsioonide alusel;
• valimi moodustamine;
• objektide seisundi kirjeldamine;
• seire välitööde planeerimine;
• andmebaas ja analüüs;
• alusinfo ja lisainfo võimalused elupaikade leviku hindamiseks

Natura 2000 seiret teostavad Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Botaanikaaed, Pärandkoosluste Kaitse Ühing

(lisainfo: Liira, J. 2009. Olemasolevate koosluste seiremetoodikate hindamine ning soovitusi Natura 2000 elupaikade seisundi seiremetoodika edendamiseks)

(allikas: Ohustatud taimekoosluste (Natura 2000 kooslused) seire aruanded 2005-2011) 

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire: rannaniidud 2018. a.

2018.a. seirati 5 soontaimeliiki 10-s seirejaamas. Leidmata jäid hall soolmalts Hiiumaa Vanamõisa leiukohas ja lamav ristik Saaremaal Jaagarahu leiukohas ning ühes Atla leiukohas.  Lamava...

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire: rannaniidud 2017. a.

2017.a. seiratud 10 rannaniitu on väga erinevas seisundis. Peaaegu madalmurus on Hosby niit Vormsil, paranevas seisundis on äsja taastatud niidud Lahemaal (Vihasoo), osaliselt Hara ja Riguldi...

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire: pärisaruniidud 2018. a.

2018. aastal seirati seisundiseire meetodil 10 puisniitu (6530*), 9 kuiva karbonaatset niitu (6210) ja 8 liigirikast aruniitu lubjavaesel mullal (6270*) ning ruuduseire meetodil neli püsiseireala:...

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire: pärisaruniidud 2017. a.

2017. aastal seirati seisundiseire meetodil 10 puisniitu (6530*), 8 kuiva karbonaatset niitu (6210) ja 8 liigirikast aruniitu lubjavaesel mullal (6270*) ning ruuduseire meetodil neli püsiseireala...

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire: metsaelupaigad ja metsataimeliigid 2018. a.

Seireprojekt oma tänasel kujul algas 2010. aastal ja esimene seiretsükkel viidi läbi aastail 2010-2012. Uue seiretsükliga alustati 2014.a. (seirati 205 ala), 2015.a. lisandus 203 ala, 2016 oli...

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire: metsaelupaigad ja metsataimeliigid 2017. a.

2017.a. seirati 201 loodusdirektiivi metsaelupaikade seirepunkti ning 6 loodusdirektiivi metsaliigi 18 seireala.

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire: luha- ja soostunud niidud 2018. a.

2018.a. seirati LD elupaikade andmekihist juhuvalimist 7 luhaniitu (põhitüübiga 6450) ning 10 soostunud niitu (põhitüübiga 7230), samuti luhtade ning soostunud niitudega seotud 10 kaitsealuse...

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire: luha- ja soostunud niidud 2017. a.

Seirati 8 luhaniitu ning 8 soostunud niitu (Raplamaa, Läänemaa, Harjumaa, Võrumaa, Viljandimaa, Pärnumaa) ning nende kooslusetüüpidega seotud 10 kaitsealuse taimeliigi populatsioone...

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire: loopealsed ja nõmmed 2018. a.

2018. aastal seirati 12 loopealset ja 8 nõmme. Kaheteistkümnest loopealsest vastasid tüübikirjeldusele üheksa. Kaheksasat nõmmest vastas tüübikirjeldusele ainult üks.Seire tulemused...

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire: loopealsed ja nõmmed 2017. a.

2017. aastal seirati 13 + 2 loopealset ja 8 nõmme. Viietestkümnest loopealsest vastasid tüübikirjeldusele kaheksa. Kaheksasat nõmmest vastasid tüübikirjeldusele kolm.Seire tulemused näitavad,...

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire 2016. a.

Rannaniidud2016. a. toimus seire 7-le soontaimeliigile kokku 40-s kohas. Niidu-kuremõõk Pärnust lõuna poole jäävatel niitudel on üldiselt laialt levinud, kuid paljud leiukohad on...

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire 2015. a.

Aruniidud2015. aastal seirati seisundiseire meetodil 13 puisniitu (6530), 8 kuiva karbonaatset niitu (6210) ja 9 liigirikast arurohumaad (6270) ning ruuduseire meetodil neli püsiseireala (Laelatu T,...

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire 2014. a.

Luhaniidud2014. aastal seirati kaheksat luhaniitu loodusdirektiivi elupaigatüübi määranguga "6450" Jõgeva-, Tartu- ja Viljandimaalt. Tegemist on kordusseirega - valitud alasid seirati eelmisel...

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire 2013. a.

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire 2012. a.

KokkuvõteAruniidud - Puisniitude ja aruniitude püsiseirealadel märkimisväärseid liigirikkuse muutusi ei olnud – liikide arvukus viie aasta taguse ajaga võrreldes on veidi suurenenud....

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire 2011. a.

KokkuvõteOhustatud taimekoosluste (Natura2000 koosluste) seire raames vaadeldi 2010. aastal pangametsade, luhtade, pärisaruniitude, madalsoode, rabade, rannaniitude loopealsete ning nõmmede...

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire 2010. a.

KokkuvõteOhustatud taimekoosluste (Natura2000 koosluste) seire raames vaadeldi 2010. aastal pangametsade, luhtade, pärisaruniitude, madalsoode, rabade, rannaniitude loopealsete ning nõmmede...

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire 2009. a.

KokkuvõteOhustatud taimekoosluste (Natura 2000 koosluste) seire raames vaadeldi 2009. aastal pangametsade, luhtade, pärisaruniitude, madalsoode, rabade, rannaniitude loopealsete ning nõmmede...

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire 2008. a.

KokkuvõteMetsaelupaiku tuli vastavat lähteülesandele seirata vähemalt kümnel seirealal. Külastati 13 originaalkoodiga seireala, millest üks koosnes rohketest lahustükkidest (neist jõuti...

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire 2007. a.

KokkuvõteOhustatud taimekoosluste (Natura 2000 koosluste) seire raames vaadeldi 2007. aastal puisniitude, pangametsade, lamminiitude vanade loodusmetsade, madalsoode, rabade, rannaniitude...

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire 2006. a.

Kokkuvõte2006. aastal kirjeldati riikliku seireprojekti käigus niidukoosluste seisundit 10 loopealsel, 10 arupuisniidul, 10 rannaniidul, 5 kuival aruniidul, 5 niiskel aruniidul, 6 luhaniidul ja 4...

» Ohustatud taimekoosluste (Natura2000 kooslused) seire 2005. a.

Aruanded
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee