Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire ApteegikaanApteegikaan

Alaprogrammi tutvustus

Apteegikaani seiret viidi riikliku keskkonnaseire programmi raames läbi 1994. ja 1995. aastal (vastutavaks täitjaks Tarmo Timm, Limnoloogiakeskus), mille jooksul teostati seiret 13 veekogul. Seire eesmärgiks oli teha kindlaks apteegikaanide esinemine Eesti veekogudes. Seiremetoodika oli üsna lihtne ning seisnes kaanide kohalemeelitamises elussööda ehk seiretööde läbiviijate abil. Kuigi kaanide seire jäi riiklikust seireprogrammist peatselt välja, hoidsid apteegikaani seisundil silma peal kaitsealade seirespetsialistid.  Alates 2008. aastast lülitati apteegikaanide seire taas riiklikku seireprogrammi.

Apeegikaan (Hirudo medicinalis L.) on Euroopa Liidu loodusdirektiivi (Euroopa Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ) lisas V (EL tähtsusega liigid, mille loodusest võtmist ja kasutamist võib reguleerida kaitsekorraldusmeetmetega) nimetatud liik. Iga kuue aasta järel on liikmesriigid kohustatud esitama Euroopa Komisjonile aruande, kus ühe olulise parameetrina on vaja anda liigi arvukuse lühiajaline (kuni 12 aastat) ja pikaajaline (kuni 24 aastat) trend, mis on liigi seisundi hindamise parameetriteks.

Seiratavaid elupaiku külastatakse mais-juunis. Peamisteks parameetriteks on isendite absoluutne arv, suhteline arvukus (nähtud is/30 min jooksul), nähtud isendite hinnanguline vanuseklass (<3 a, >3 a), veekogu seisund (vee läbipaistvus 1-väga hea, 2-keskmine, 3-väga vähene; vee temperatuur, O2 sisaldus, pH, soolsus), olulisemad inim- või loodustekkelised muutused veekogus ja lähiümbruses ning muud tähelepanekud ja kaitsekorralduslikud soovitused.

Elupaiga vee füüsikalis-keemilised omadused registreeritakse välitingimustes kohapeal portatiivse multisensori (2008-2012 Universal Meter WTW MultiLine P4) abil. Vee omadused registreeritakse kaldast vähemalt 2 m kaugusel, veepinnast 10...20 cm sügavuses. Igas veekogus registreeritakse vee seisundi näitajad 5 punktis, mõõtepunktide omavaheline vahekaugus on vähemalt 5 m, arvutatakse mõõtmiste keskmine. Multisensorit kalibreeritakse kindla perioodi järel.

Apteegikaani seiret viib läbi Keskkonnamet.

(allikas: riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi apteegikaani seire alaprogrammi aruanded 2008-2011)

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Apteegikaan 2018. a.

Kümnes valitud seirepunktis teostatud kirjukaani seire tulemustel registreeriti liik 2018. aastal kõikides seirepunktides. Suhteline arvukus oli enamuses seirepunktides lähedane või veidi...

» Apteegikaan 2017. a.

Kirjukaani ehk apteegikaani seiratavate asurkondade seisundit võib pikemaajalistele (2008-2017) seiretulemustele tuginedes pidada stabiilseks. Kuigi enamusel (kümnest kohast kaheksal) seirealadel...

» Apteegikaan 2016. a.

Kirjukaani e apteegikaani (Hirudo medicinalis) seiratavate asurkondade seisundit võib pikemaajalistele (2008-2016) seiretulemustele tuginedes pidada stabiilseks. Suures osas seiratavates...

» Apteegikaan 2015. a.

Kümnes valitud seirepunktis teostatud kirjukaani ehk apteegikaani seire tulemustel registreeriti liik 2015. aastal kõikides punktides. Liigi suhteline arvukus oli enamuses seirepunktides sarnane...

» Apteegikaan 2014. a.

2014. aastal kümnes seirepunktis teostatud kirjukaani seire tulemustel registreeriti liik üheksas seirepunktis. Ühes kohas ei õnnestunud vaatamata pikendatud ajale (1,5 h) liiki kohata....

» Apteegikaan 2013. a.

» Apteegikaan 2012. a.

Kokkuvõte2012. aastal toimus seire samadel aladel, kus 2011. aastal kokku kümnel alal Saaremaal, Harjumaal, Võrumaal ja Pärnumaal. Seiretööd toimusid mais-juulis. Registreeriti isendite...

» Apteegikaan 2011. a.

KokkuvõteSeireaastal toimus apteegikaani seire mais ja juunis kümnes esinduslikumas leiukohas. Registreeriti isendite arvukus, vanuseklass, hinnati veekogude hüdrobioloogilist ja hüdrokeemilist...

» Apteegikaan 2010. a.

KokkuvõteSeireaastal toimus apteegikaani seire aprillist oktoobrini kümnes esinduslikumas leiukohas. Registreeriti isendite arvukus, vanuseklass, hinnati veekogude hüdrobioloogilist ja...

» Apteegikaan 2009. a.

Kokkuvõte Seireaastal viidi apteegikaani seiret läbi aprilli keskpaigast kuni augusti lõpuni kümnes esinduslikumas leiukohas. Registreeriti isendite arvukus, vanuseklass, hinnati veekogude...

» Apteegikaan 2008. a.

KokkuvõteSeiret toimus kuueteistkümnes leiukohas aprillist septembrini. Seire käigus hinnati apteegikaanide suhtelist arvukust, määrati isendite vanuseklass, mõõdeti vee temperatuuri, O2...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee